FOU Logotyp

Hälso- och Sjukvårdsbarometern
-Sörmlänningarnas uppfattning om digitala vårdkontakter

Hälso- och Sjukvårdsbarometer är en nationell enkätundersökning som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Under år 2020 skickas den ut till över 50 000 medborgare i landets kommuner. Syftet med undersökningen är att fånga befolkningens syn på hälso- och sjukvården i Sverige, gällande förtroende, attityder och uppfattningar. Från Sörmland deltog ca 1000 medborgare i den senaste undersökningen, där även tre temafrågor lades till som är kopplade till digital teknik.

I och med den globala pandemin har både digitaliseringsproceser och digitala vårdkontakter ökat och kommer sannolikt att fortsätta öka. Till denna omgång av Hälso- och Sjukvårdsbarometern lade man till tre temafrågor: att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster, om vård, konsultation och behandling med digital teknik och om möjligheter till att vårdas hemma med stöd av digital teknik.

Nationellt fanns det en del skillnader i uppfattningar mellan regionerna. För att studera vad medborgare i Sörmland ansåg om de tre temafrågorna, har data från endast Sörmland studerats närmare. Resultatet visar att Sörmland ligger nära rikssnittet, dvs vad svenskarna i genomsnitt svarade på de tre frågorna. För samtliga tre frågor, var det högst andel positiva i åldern 30–59 år. Andelen positiva var högre bland personer med gymnasie- eller högskoleutbildning, jämfört med personer med grundskoleutbildning. Gällande kön, var det något högre andel kvinnor som var positiva jämfört med män. Gällande födelseland, var det överlag flest positiva från Sverige och övriga Europa, jämfört med övriga Norden och övriga världen. Detta indikerar att olika grupper har olika förutsättningar och åsikter, vilket är viktigt att ta hänsyn till både i och med pandemin men även i det fortsatta arbetet med digitaliseringen av hälso- och sjukvården.

Är du intresserad av att läsa mer om Hälso- och Sjukvårdsbarometern, eller vill läsa rapporten med data från hela Sverige (där data även redovisas per region), se följande länkar:

Hälso- och sjukvårdsbarometern - SKR

Befolkningens syn på hälso- och sjukvården 2020 (vardenisiffror.se)

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020 | Hälso- och sjukvård | SKL (skr.se)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer alternativt titta på hela inslaget från SVT här: 

Medicinrobotar och smarta kameror – här digitaliseras äldrevården | SVT Nyheter