FOU Logotyp

Fallprevention

FoUiS har under 2023 och 2024 i uppdrag att genomföra ett arbete med fallprevention. I uppdraget ingår bland annat att identifiera villkor för ett fallpreventionsprogram, att ta fram ett kunskapsstöd och att involvera civilsamhället.

En äldre man har fallit och ligger på mattan med en käpp i handen, Från Adobe Stock

Fall går att minska

Sammanfattande studier visar att fall går att minska med rätt insatser och metoder. Det är dock inte självklart hur resultat från studier ska implementeras och hur till exempel kliniska riktlinjer ska formuleras utifrån tillgänglig kunskap. Utöver detta behövs förankring av arbetet i hela organisationen och dess olika nivåer.

Ledarskapet har i flera studier inom fallprevention påtalats som avgörande, men har ändå i många studier inom fallprevention visat sig vara bristande. I Sörmland, som i alla andra regioner i Sverige visar statistik en tendens till att antal fall och fallolyckor ökar. Det är oroväckande med tanke på den demografiska utvecklingen med ökat antal äldre.

Uppdraget faller väl in i Sörmlands arbete med Nära vård och fokusområdet: Hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det finns även tydliga indikatorer som går att följa och som finns med i SKR:s infografik; Från reaktiv- till proaktiv och hälsofrämjande.

SKRS bild från reaktiv till proaktiv

Drift och förebyggande arbete

För många organisationer, inte minst inom välfärden, är det svårt att förena den löpande verksamheten, driften av verksamheten, med utvecklingsaktiviteter. Men ett ensidigt fokus på drift riskerar att upprätthålla en akutstyrd verksamhet, som i praktiken tenderar att tränga undan det förebyggande arbetet.

Forskningen markerar ledarskapets betydelse för att organisera det vardagliga arbetet så att en god vård ges till patienter samtidigt som goda förutsättningar skapas för att medarbetare ska kunna utveckla både sig själva och sitt arbete.

Projektområden

Tre övergripande områden är av intresse för projektet:

  • Identifiera villkor för organisering av ett fallpreventionsprogram
  • Ta fram ett kunskapsstöd/fallpreventionsprogram och material för ett evidensbaserat arbete med fallprevention i kommunerna
  • Involvera civilsamhället för primärprevention

PROJEKTDETALJER


Projekttyp
: Utvecklings- och forskningsprojekt

Projektperiod: 2023-2024

Kontaktperson:

Marina Arkkukangas
marina.arkkukangas@fou.sormland.se Tel:016-541 40 31

Camilla Thunborg
camilla.thunborg@edu.su.se

Gunilla Avby
gunilla.avby@edu.su.se

Tel:08-163628