FOU Logotyp

Vad betyder förkortningen?

ANB - Arbetsgrupp Norra Barn

ANDT - Alkohol Narkotika Dopning Tobak

ANPF - Arbetsgrupp Norra Psykiatri och Funktionshinder

ANÄ - Arbetsgrupp Norra Äldre

ASB - Arbetsgrupp Södra Barn

ASPF- Arbetsgrupp Södra Psykiatri och Funktionshinder

ASI - Addication Serverity Index (en standardiserad och strukturerad intervju som främst är avsedd för användning i missbruks- o beroendevården)

ASÄ - Arbetsgrupp Södra Äldre

AVB - Arbetsgrupp Västra Barn

AVPF - Arbetsgrupp Västra Psykiatri och Funktionshinder

AVÄ - Arbetsgrupp Västra Äldre

BBIC - Barns behov i centrum

BGB - Beredningsgrupp barn

BGD - Beredningsgrupp digitalisering

BGPF - Beredningsgrupp psykiatri och funktionshinder

BGÄ - Beredningsgrupp äldre

BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens

CDUST - landstingen (Landstinget i Uppsala län, Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland, Landstinget i Värmland, Örebro läns landsting).

COPM - Canadian Occupational Permance Measure bedömningsinstrument för rehab

EBP - Evidensbaserad Praktik

FoUiS – Forskning och utveckling i Sörmland

HAP - Haschavvänjningsprogram

HVB - Hem för vård eller boende

IBIC - Individens Behov i Centrum

ICF - International Classification of Functioning, Disability and Helth (klassificering för att beskriva en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial modell)

IFO - Individ och Familjeomsorg

IHI - Institute for Helthcare Improvement

IKT - Informations- och Kommunikationsteknik

KINVO - Katrineholms Innovationsmodell

KTP - Kunskap till praktik

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshinder

MAS -  Medicinskt ansvarig sjuksköterska

MDU - Mälardalens universitet

MET - Motivational Enhancement Theory (systematisk metod för att frambringa snabb internt motiverad förändring hos personer med alkoholproblem)

MI - Motiverande Intervju (samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocessen)

MILK - Missbruk o Beroendevård i kommuner och Landsting

OTP - Otago TräningsProgram

NKA - Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga

NSK -Nationell samordningsgrupp för kunskapsstyrning

NSK-S - Nationell samordningsgrupp för kunskapsstyrning-socialtjänst

NSPH - Nationell samverkan för psykisk hälsa

NSV - Den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

NPÖ - Nationell PatientÖversikt

NUSO - Nationella Utvecklingsråd inom Sociala Områden

OEP - Otago Exercise Programme

PFA - Pedagogiskt Förhållnings- och arbetssätt

PPM - Punktprevalensmätning RAR – Samordningsförbunder

RAR – Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassan, kommun och landsting

ROAG - Revised OraL Assessment Guide (bedömningsinstrument munvård)

RSS - Regionala samverkans- och stödstrukturer RSS

SAS - Sörmland Aktiverar Seniorer

SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

SIP - Samordnad Individuell Plan

SKR - Sveriges Kommuner och Regioner

ÅP - Återfallsprevention

ÄBIC - Äldrebehov i Centrum

ÖJ - Öppna jämförelser