FOU Logotyp

Pandemin - katalysator eller bromskloss för digitaliseringen?

Har pandemin påskyndat den digitala transformationen inom företag och offentlig sektor? Det verkar vara en vanlig uppfattning, men den bilden nyanseras av Johan Magnusson, docent vid Göteborgs universitet. Samtidigt pekar PTS i en rapport till regeringen på att nyttjandet av digitala tjänster drivits på av pandemin.

Kriser drabbar it-satsningar inom den privata sektorn, menar Johan Magnusson, som exemplifierar med såväl den pågående pandemin som finanskrisen 2009. Å andra sidan har privat sektor i Sverige ett starkt utgångsläge i en internationell jämförelse. Men den riktigt intressanta utvecklingen, menar Magnusson, väntar inom den offentliga sektorn, som nu börjar nå en "en digital mognad", där vi kan förvänta oss en snabbare utveckling framöver.

Om vi ska få en sådan stark utveckling är dock beroende av enskilda individer som har tillräckligt stark autonomi för att driva digitalisering där den statliga styrningen är bristfällig, anser Magnusson. Dessutom ligger Sverige inte alls lika långt fram inom offentlig sektor som den privata sektorn: I den senaste OECD-mätningen, Digital Government Index, hamnar Sverige på en föga smickrande sistaplats av alla OECD-länder. (Den senast publicerade undersökningen är dock från 2019, baserad på data insamlade under 2018. DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, har dock hävdat att undersökningen är missvisande.) 

Så har då pandemin varit en katalysator eller en bromskloss för digitaliseringen? Enligt Magnusson har inte pandemin accelererat digitaliseringen. Snarare har vi istället i högre grad nyttjat de digitala verktyg vi redan hade tillgång till innan pandemin. Men någon verksamhetsomställning, där det sker en digital transformation och inte bara en automatisering av befintliga rutiner, är det inte fråga om.

PTS och DIGG skriver samtidigt i en rapport till regeringen, där vård och omsorg utgör en av fyra granskade sektorer, att "pandemin har understrukit vikten av allas tillgång till och förmåga att använda digitala verktyg".

Även PTS konstaterar att pandemin har bidragit till en snabb omställning att nyttja de verktyg vi redan hade tillgång till innan pandemin. Samtidigt menar man att pandemin påvisar nödvändigheten av att accelerera satsningarna på långsiktiga digitala lösningar inom bl a äldreomsorgen. Man menar också att arbetet hittills varit alltför fragmenterat och att det krävs en högre grad av samverkan kring mer långsiktiga lösningar - och att det krävs ökade satsningar på en digital infrastruktur som når medborgarna i hela landet.

Källor:
https://www.di.se/nyheter/expertens-harda-dom-over-sverige-fundamentalt-bristfalligt/
https://www.pts.se/sv/dokument/rapporter/internet/2021/digital-omstallning-till-foljd-av-covid-19-pts-er-20211/
https://www.oecd.org/gov/digital-government-index-4de9f5bb-en.htm
https://www.digg.se/om-oss/nyheter/2020/digg-kommenterar-oecds-digital-government-index-2019