FOU Logotyp

FallFitness

FallFitness är ett nyutvecklat gruppbaserat fallpreventivt träningsprogram med fokus på balans, styrka och träning i att falla på rätt sätt. I programmet används metoden Train the Trainer, där ett antal tränarpar utbildas för att sedan i sin tur träna andra seniorer.

Blivande FallFitnesstränare tränar på fallteknik

Vad handlar projektet om?

Projektet handlar om att testa FallFitness-programmet i ett samarbete mellan forskare och fyra pensionärsföreningar i Sörmland. Målet är att undersöka effekter och erfarenheter av programmet för både ledare och deltagare. Interventionen är 8 veckors träning som leds av personer som anmält intresse för att leda grupperna. Tränarna har fått en tredagars utbildning och är därmed licensierade tränare.

Vad är det för studiedesign?

Studien har en blandad design som omfattar både kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling och analys. Den övergripande studiedesignen innefattar:

  • En randomiserad kontrollerad studie (RCT): En grupp av deltagare kommer att slumpmässigt tilldelas att delta i den gruppbaserade fallpreventionsträningen, medan en annan grupp fungerar som kontrollgrupp och inte deltar i programmet. Detta möjliggör jämförelser av effekterna mellan de två grupperna.
  • Kvalitativa delstudier: För att få en djupare förståelse för deltagarnas och ledarnas upplevelser och erfarenheter kommer kvalitativa metoder som fokusgruppsintervjuer att användas. Detta kompletterar den kvantitativa datainsamlingen och ger en mer nyanserad bild av interventionens effekter och genomförbarhet.

Genom att kombinera både kvantitativa och kvalitativa metoder kan forskarna få en helhetsbild av projektets resultat och effekter samt även fånga olika aspekter av deltagarnas och ledarnas erfarenheter.

Hur många deltagare rekryteras?

Sammanlagt rekryteras 100 deltagare, varav 50 i kontrollgruppen och 50 som deltar i den gruppbaserade träningen. Deltagarna kommer att vara 60 år eller äldre och ges möjlighet att delta efter intresseanmälan, tester och en randomiseringsprocess.

När kommer projektet att genomföras?

Projekttiden är 2023 till 2025. Träningsgrupperna har sommaren 2024 genomgått 8 veckors träning och under hösten 2024 analyseras data. Falldagböcker samlas in under 12 månader och projektet avslutas våren 2025.

Varför är det viktigt att forska om detta?

Fallolyckor är ett allvarligt problem, särskilt för äldre personer och statistiken visar på en ökande trend. Med tanke på de betydande konsekvenserna av fall och fallskador, både individuellt och samhälleligt, är det viktigt att utveckla och utvärdera effektiva fallpreventionsprogram för att minska risken och främja hälsa och självständighet hos äldre vuxna. Detta projekt syftar till att fylla kunskapsluckor och bidra till ett mer omfattande, långsiktigt och tidigt förebyggande arbete inom fallprevention.

FallFitness logotyp

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2023-2025

Forskningshuvudman: Högskolan Dalarna

Huvudansvarig forskare:
Marina Arkkukangas,
marina.arkkukangas@fou.sormland.se
073-950 07 40

Medforskare:
Michail Tonkonogi

Karin Strömqvist Bååthe
karin.baathe@fou.sormland.se
073- 089 61 62