FOU Logotyp

Motverka depression med digitala självhjälpsverktyg?

Enligt OECD lider runt 350 miljoner människor av depression. Depression är också den vanligaste orsaken till självmord. Var femte människa i Sverige uppger att de någon gång diagnosticerats med depression (Folkhälsomyndigheten, 2017). Hur kan samhället möta den ökande psykiska ohälsan? Nya digitala hjälpmedel för självhjälp kan vara ett viktigt verktyg menar professor Ricardo F. Muñoz, University of California.

Professor Muñoz menar att vi i högre utsträckning måste arbeta preventivt med depression - metastudier visar att 21% av de svåra depressionerna skulle kunna undvikas med förebyggande åtgärder. Genom digitala verktyg för självhjälp skulle man kunna nå mycket stora grupper till en låg kostnad per individ. Bland annat föreslår han "digitala apotek" som kan erbjuda interventioner online, liknande de självhjälpsprogram för att sluta röka som finns och fungerar väl idag. Depressioner är ett globalt problem som hanteras lokalt. Med digital teknik skulle man också kunna arbeta med globala stödinsatser.

Mer om Ricardo F. Muñoz idéer kring digital självhjälp som förebyggande insats mot depression hittar du på Forum för Health Policy:https://mailchi.mp/healthpolicy/toward-a-world-without-preventable-depression?e=9884dd8178