FOU Logotyp

Nytt från Nätverket för digitalisering av socialtjänsten


Nya effektivare arbetssätt, Socialstyrelsens kartläggning av digitaliseringsarbetet i kommunerna, information från Beställarnätverket, Säker Digital Kommunikation och eHälsomyndighetens pågående arbete med att skapa ett nationellt stöd för införande av ny teknik. Det var en späckad dag med Nätverket för digitalisering av Socialtjänsten på SKL den 17 september.

Gårdagens träff med Nätverket för digitalisering av Socialtjänsten fortsatte det arbete vi inledde i maj, där ett antal prioriterade områden ringades in. Sörmlands representant i nätverket (Karl Schultz, FoU i Sörmland) ingår nu i arbetsgruppen med temat Effektivare arbetssätt, där vi ska titta närmare på det som i första hand inte rör de tekniska lösningarna, utan hur man i samband med digital transformation behöver se på nya arbetsformer för att kunna dra nytta av digitaliseringens fördelar.

Övriga prioriterade områden i nätverket är Förändringsledning, Kommunernas nytta av Inera samt Mjuk infrastruktur – termer standarder och begrepp. FoUiS kommer löpande att informera om vad som händer i grupperna när arbetet kommer igång.

Socialstyrelsen var på plats (Dick Lindberg) och informerade om resultatet från den årliga digitaliseringsenkäten som skickas ut till samtliga kommuner. Några slutsatser från enkäten, baserat på den 70% av kommunerna som besvarade enkäten:

 • Utvecklingen av kommunala e-tjänster går generellt sett fortsatt långsamt, med ett större undantag: Ekonomiskt bistånd.
 • Digitala planeringssystem används av en stor andel kommuner, liksom videomöten (exempelvis vårdplanering).
 • Uppkoppling och tillgång till wifi vid vårdboenden har ökat ganska kraftigt.
 • En ganska liten andel av kommunerna har säkrat sina system (säker identifiering t ex)
 • En ökande andel kommuner jobbar med välfärdsteknik i någon form, men den når fortfarande ett fåtal individer. Vanligaste breddinförandet gäller GPS-larm liksom olika former av sensorer inom äldreomsorgen.
 • Det är fortfarande bara ett fåtal kommuner som är producenter i NPÖ.
 • Digitaliseringen av trygghetslarm har däremot kommit längre: 91% av kommunerna har nu gått från analoga till digitala larm.
 • Medicinpåminnare/robotar är en välfärdsteknik som ännu är ovanlig men i tillväxt.

  Kommentarer från nätverket:
  Många kommuner verkar inte nyttja denna digitaliserings fördelar eftersom man inte samtidigt förändrat sina arbetsformer. Nyckeln till en väl fungerande digital transformation är en aktiv och fungerande förändringsledning inom verksamheten, där chefer är medvetna om och tar ansvaret för förändringsarbetet och inte lägger ansvaret på IT-enheten eller enskilda utvecklingsledare. De befintliga lösningarna på marknaden för roll- och behörighetsidentifikation brister eftersom de är baserade för kontor och inte mobilt bruk. De är för osmidiga. Inera jobbar dock med frågan och återkommer, i bästa fall framåt årsskiftet.

 

eHälsomyndigheten berättade om regeringsuppdraget att ta fram ett digitalt stöd för införande av ny teknik. Hittills har man träffat 29 kommuner och nära 80 utvecklings- och socialchefer. De stora utmaningarna som dessa chefer formulerade är alla väl kända: Många kommuner har det tufft ekonomiskt, svårt att rekrytera personal och det saknas både kompetens och resurser att arbeta med verksamhetsnära digital transformation. Det gäller i ännu högre grad för små kommuner i glesbygden.

Specifika utmaningar för digitaliseringsarbetet inom socialtjänsten är att:

 • Kommunernas högsta ledning och politiker inte prioriterar den digitala transformationen tillräckligt högt
 • Socialtjänsten saknar tillräckligt stöd för arbetet inom resterande delar av kommunen
 • Samverkan och kommunikation mellan regioner och kommuner är ofta bristande
 • Det är svårt att hitta information om vem som gjort vad i digitaliseringsarbetet – goda exempel efterlyses!

eHälsomyndigheten arbetar därför med att ta fram ett digitalt stöd som innehåller lärande exempel på digitaliseringsprojekt där det finns möjligheter till kontakt och interaktion med de som har erfarenheter från specifika projekt. Den 3 december, i samband med den nationella eHälsodagen, är det tänkt att man ska presentera en prototyp för det digitala stödet.

 

Nationell konferens för utvecklingen av hälso- och sjukvård och socialtjänst i Sverige
Save the date! Den 3-4 november 2020 hålls en konferens för utvecklingen av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Alla Sveriges kommuner kommer och regioner kommer att bjudas in men även privata aktörer, brukarföreningar och studenter är välkomna. Det kan tyckas långt kvar till dess men redan från den 19 november i år finns det möjligheter att skicka in abstract till konferensen – man ser gärna bidrag som presenterar projekt och goda exempel/praktikfall på utvecklingsarbete.

 

Beställarnätverket (Marta Nannskog, SKL) berättade om sina pågående dialoger med systemleverantörer till kommunerna. Tips: Var tydlig och tuff i kravställandet gentemot leverantörerna! Beställarnätverket hjälper inte till i enskilda upphandlingar men däremot kan man hjälpa med stöd och råd i upphandlingshantering generellt. Man vill också stötta och uppmuntra kommunerna i arbetet med pappersavvecklingen – att hålla sig med pappershantering som komplement till digital dokumentation är ofta ineffektivt och resurskrävande. Beställarnätverket kommer att publicera en vägledning i hur man kan jobba för en pappersavveckling.

 

Säker digital kommunikation
Inera (Malin Domeij) informerade om sitt pågående arbete med Säker Digital Kommunikation (SDK). Målet är att ersätta manuella kommunikationskanaler (fax, telefon, brev etc) när det gäller kommunikation av känsliga uppgifter med säkra digitala funktionsbrevlådor. Projektet inleddes 2017 och pågår även under nästa år. Nu under hösten inleds tekniska pilottester med regionerna Stockholm, Värmland och Skåne. Under 2020 ska systemet verksamhetstestas och införas.

Har du frågor om nätverkets arbete? Saknar du någon information? Kontakta Karl Schultz, FoUiS.