FOU Logotyp

Digitalisering av IFO: Rapport från en välbesökt inspirationsdag


Den 21 november gästade Kalle Pettersson, utvecklingschef vid Helsingborgs stad, Eskilstuna för att berätta om projektet "Digiteam för en användardriven socialtjänst". På plats fanns medarbetare och chefer från socialtjänsterna i Nyköping, Eskilstuna, Vingåker, Trosa, Gnesta, Katrineholm och Oxelösund.

Kalle inledde med att tala om digitaliseringens fyra hörnstenar: (1) lämplig teknik, (2) Efterfrågan från användare, (3) Laglig och lämplig samt (4) Disruptiva entreprenörer. Inom socialtjänsten menade Kalle att de två första hörnstenarna är på plats medan den tredje visserligen på  gång men där finns det fortfarande en del frågetecken kring framförallt vad som är lämpligt (tillgänglighet till journalinformation t ex). Den sista hörnstenen, d v s entreprenörer som är beredda att kullkasta alla gamla "sanningar" för att hitta helt nya arbetsformer, saknas till stor del fortfarande. Som en jämförelse lyfte Kalle Spotify: Tekniken att dela musik via nätet fanns på plats och efterfrågan var stor redan långt innan Spotify startade. Däremot var de tillgängliga tjänsterna vare sig särskilt lagliga eller lämpliga men Spotify lyckades sluta avtal med skrivbolagen och skapade därmed som disruptiv entreprenör en tjänst som innehöll alla fyra hörnstenar.

Kalle fortsatte att berätta om sina erfarenheter från digitaliseringsprojektet i Helsingborg där man skapade ett "digiteam" bestående av fem digitalt intresserade socionomer som matchades ihop med digitalt intresserade brukare. Målet var att digitalisera det sociala arbetet och skapa nya arbetsformer som både var mer effektiva och bättre tillfredställde brukarens behov. Detta digiteam placerades utanför den ordinarie verksamheten, både geografiskt och organisatoriskt, för att ge möjligheter att utveckla helt nya arbetsformer. Kalle presenterade också några erfarenheter och lärdomar från projektet så långt:

  • Det finns ett behov av att löpande sortera och analysera de hinder som uppstår under utvecklingsarbetet, exempelvis att se vilken hierarkisk nivå hindret befinner sig.

  • Nya sätt att arbeta kräver en nya former av ledarskap. Idén med digiteam är att arbetet i högre utsträckning blir självorganiserande och självstyrande, vilket medför att chefernas roll behöver ses över.

  • Verksamhetssystemen och krav på dokumentation styr i hög grad socionomernas arbete snarare än brukarnas behov. Det behövs en ny generation verksamhetssystem som skiljer på socialt arbete och dokumentation.

  • Att gå från ett processorienterat arbetssätt till ett mer brukar/användarstyrt arbetssätt kräver modigare organisationer och ökad tillgänglighet.

  • Radikalt utvecklingsarbete kräver finansiella smörjmedel som underlättar den samverkan mellan kommuner, regioner, myndigheter och näringsliv. Den moroten för ökad samverkan saknas idag.

Digiteam växer nu till ett projekt mellan SKL och ett större antal kommuner och även om man just fått avslag på en Vinnova-ansökan, planerar man att fortsätta på egen hand med digiteams i flera kommuner. Kalle avslutade med att även bjuda sörmländska kommuner till projektet. NVD skulle naturligtvis gärna stötta och hjälpa till om någon kommun skulle vara intresserad av att ansluta.

Kalle Petterssons föreläsning följdes av en paneldiskussion med fokus på digitaliseringen av socialtjänsten och IFO i Sörmland. I panelen fanns utöver Kalle också Jacob Sandgren, ordförande i Nämnden för samverkan i socialtjänst och vård, samt Graham Owen, socialchef i Trosa. Många i publiken deltog också med frågor och kommentarer. Några nedslag i diskussionen:

Många kände igen sig i behovet av ett ökat brukarfokus och man upplevde också att användarna själva är mer mogna för en förändring av socialtjänsten, än vad socialtjänsten själv är. Kommunerna i Sörmland har ändå, i varierande grad, kommit igång bra med den digitala transformationen av socialtjänsten och IFO. Däremot är det viktigt att hjälpas åt genom att utöka samverkan mellan kommunerna, exempelvis genom FoUiS. Man efterlyste också en ökad involvering av brukare som idag till stora delar saknar eget inflytande. Att nå brukarna kan man exempelvis genom brukarundersökningar men också genom en mer direkt dialog och samverkan. Hur vet vi vad våra brukare egentligen vill ha och vilka behov de har? Här krävs bättre systematik.

Frågan om resurser för att genomföra en digitalisering lyftes också. Varifrån de resurserna ska komma fanns inget tydligt svar på men mer pengar är inte nödvändigtvis den enda eller rätta lösningen. Här lyftes framför allt vikten av ett tydligt ledarskap som är intresserat av och engagerad i förändringen av socialtjänsten. Det är viktigt att tydligare prioritera och frigöra tid för medarbetarna för att kontinuerligt jobba med förändrings- och förbättringsprocesser - att inte bara lägga förändringsarbetet ovanpå det ordinarie arbetet. Ansvaret för förändringsprocessen måste ligga på ledaren och inte den enskilde medarbetaren.

Så var befinner vi oss om fem år? Det var den avslutande frågan till panelen som naturligtvis var svår att besvara. Alla var eniga om vikten av en strategisk planering av den digitala transformationen av IFO och socialtjänsten samt att frågan måste prioriteras och upp på högsta ledningsnivå, även politiskt. Återigen påpekades vikten av utökad samverkan och Jacob lyfte Sörmlandsmodellen, en regional version av den så kallade Skottlandsmodellen, som snart lanseras. Till Sörmlandsmodellen återkommer vi säkerligen senare här på bloggen!

Har du några önskemål om kommande kompetensutveckling, inspirationsdagar eller föreläsningar som rör välfärdsteknik eller digitalisering? Hör gärna av dig till oss på NVD och FoUiS: karl.schultz@fou.sormland.se.