FOU Logotyp

Utveckling av hälsofrämjande och förebyggande insatser för äldre

Med en snabbt åldrande befolkning finns ett stort behov av att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för kommuner och regioner. I Sörmland har kommunerna och regionen beslutat om att ett av två fokusområden inom Nära vård ska vara hälsofrämjande och förebyggande. Men hur kan hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat till äldre personer i ordinärt boende utvecklas och nå fler i rätt tid? Och dessutom vara baserat på identifierade behov och tillgänglig kunskap samt utifrån verksamheternas mål och uppdrag?

I en ny rapport från FoU i Väst har just detta område belysts och ett förslag på en modell ges, KUBINOL-modellen.  Den föreslagna KUBINOL-modellen (kunskapsbaserad utveckling av insatser för att uppnå önskad nytta och skapa organisatoriskt lärande) erbjuder en strukturerad arbetsmetodik för ett nytt, kunskapsbaserat arbetssätt i praktiken. Läs mer: >goteborgsregionen.se(pdf)