FOU Logotyp

Kompetensen kring våld i nära relationer har under de senaste åren ökat i Sveriges kommuner. Nu finns stor förståelse för att våld är mer än bara fysiska slag, att det är en svårt att som våldsutsatt lämna en våldssituation och att många människor, främst kvinnor och barn, är drabbade. Nästa steg är att öka kompetensen kring särskild utsatthet för våld

Lagändringar och satsningar har ökat kompetensen när det gäller mäns våld mot kvinnor, exempelvis har NCK:s Webbkurs om våld fått stor spridning.

Särskild utsatthet för våld

Nästa steg är att öka kompetensen kring särskild utsatthet för våld. Till särskild risk på gruppnivå räknas bland andra kvinnor i missbruk, HBTQI-personer och personer med funktionsnedsättningar. Det är generellt svårt att lämna en våldssituation. Men i en särskilt utsatt situation finns faktorer som kan göra det extra svårt, exempelvis ekonomiskt eller praktiskt beroende av våldsutövaren, avsaknad av socialt nätverk och dålig kunskap om var det går att söka stöd.

Arbete i Sörmland

Sörmland arbetar nu för att belysa särskild våldsutsatthet genom kompetenshöjande insatser om grupper med särskild utsatthet. Ett led i detta är en dag om funktionsnedsättning och våld den 14 oktober. Dagen arrangeras av Södermanlands länsstyrelse, Länsgemensamt regionalt stöd och FoUiS.

Under dagen kommer personal och brukare från Eskilstuna att berättar om arbetet med Viktig intressant person (VIP) en jag-stärkande hälsofrämjande utbildning för personer med funktionsnedsättning. Eskilstuna kommer också att berätta om sitt strukturella arbete för att komma till rätta med våld mot funktionsnedsatta.


Myndigheters arbete med funktionsnedsattas våldsutsatthet

Även flera myndigheter kommer att berätta om sina aktuella uppdrag som gäller funktionsnedsattas särskilda våldsutsatthet.

Myndigheten för delaktighet (MFD) är en kunskapsmyndighet som främjar genomförandet av funktionshinderspolitiken genom att utveckla och sprida kunskap om hinder för delaktighet samt att stödja ansvariga samhällsaktörer. MFD har ett pågående uppdrag som handlar om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning. Myndigheten ska även identifiera kunskapsluckor inför framtida studier.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De har ett särskilt uppdrag som handlar om tillsyn i våldsärenden. IVO har inledningsvis fokus på utsattheten för våld hos personer med olika former av funktionsnedsättningar. De har samverkat med brukar- och intresseorganisationer samt fört dialog med kvinnor med olika former av funktionsnedsättning och våldsutsatthet. Det kommer forma det fortsatta arbetet i att förstärka och utveckla tillsynen.

Socialstyrelsen (SoS) Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar de hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsen har flera uppdrag som handlar om våld. Ett uppdrag som färdigställdes i september handlar om hur barn med funktionsnedsättning är särskilt våldsutsatta.