FOU Logotyp

I Sverige lider runt 150 000 personer över 65 år av depression och tillståndet tycks vara särskilt vanligt bland de allra äldsta. Eftersom åldersgruppen 80+ förväntas öka med mer än 50 procent kommande år finns stora utmaningar gällande depression hos äldre.

I Västmanland undersöker man nu en ny metod med beteendeaktivering och mentala bilder för att minska depression hos äldre.

Varför är det viktigt att behandla depression?

Trots att depression är en behandlingsbar sjukdom är det tyvärr allt för få som får behandling enligt de riktlinjer som finns. Att behandla depression ökar livskvaliteten hos våra äldre, förbättrar måendet och är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska suicidrisken hos våra äldre. Att behandla depression minskar även risken att utveckla demenssjukdom och hjärt-kärlsjukdom.

Rekommenderad behandling enligt Nationella riktlinjer är psykologisk behandling/psykoterapi, antidepressiva läkemedel och fysisk aktivitet. Den vanligaste behandlingen är antidepressiva läkemedel, sedan kommer psykologisk behandling/psykoterapi medan fysisk aktivitet används sällan eller aldrig.

Pågående projekt

Ett pågående projekt i Västmanland undersöker metoden beteendeaktivering och mentala bilder för att minska depression hos äldre. Metoden anpassades utifrån covid-19-pandemin så att den fyra veckor långa behandlingen blev telefonbaserad (fyra samtal). En mindre pilotgrupp testade och har visat på goda resultat, vilket har lett till ett planerat större samarbete med Sörmland (FoUiS) och Örebro för att skala upp och genomföra en multicenterstudie baserad på resultaten. Pilotprojektet i Västmanland kommer att presenteras på en forskardag om Nära vård som FoU arrangerar den 9 februari 2023.


Artiklar i pilotprojektet

Artikel 1

>Telephone-based behavioral activation with mental imagery for depression: A pilot randomized clinical trial in isolated older adults during the Covid-19 pandemic

Det finns en ökad risk för depressionssymptom hos äldre vid isolering, som till exempel vid en pandemi. Därför behövs lättillgänglig behandling på distans. Syftet med den här studien var att undersöka genomförbarheten, acceptansen och den preliminära effekten av beteendeaktivering med mentala bilder (BA-MI) via telefon, för behandling av depressiva symtom hos äldre (65+) som isolerats under Covid-19-pandemin.

Resultatet visade att efter fyra veckor rapporterade deltagarna som fått behandling färre depressionssymptom och var mer aktiva jämfört med kontrollgruppen.

Artikel 2

>Telephone-based Behavioral Activation with Mental Imagery for Depression in Older Adults in Isolation During the Covid-19 Pandemic: Long term results fron a Pilot Trial

Pilotstudien testade preliminär effekt av en fyra veckor lång telefonbaserad beteendeaktivering med mentala bilder (BA-MI) på 38 äldre (65+), med kliniskt signifikanta depressiva symtom, som lever isolerade på grund av covid-19 i Sverige. Studie utvärderade genomförbarheten av uppföljningsbedömningar och symtomförändringar inom gruppen under en sexmånadersperiod efter behandlingen.

Studien visar vid långtidsuppföljning att minskningen av depressiva symptom inom gruppen i viss mån bibehölls sex månader efter behandlingen.