FOU Logotyp

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I inläggen visar vi vad som händer inom området i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas på denna sida.

Webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck

220208

Skolverket har skapat en webbkurs om att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Läs mer om den på: skolverket.se


Kvinnor med missbruk är med utsatta för våld i nära relation än andra

220110

Länsstyrelsen har gjort en kartläggningen "Vem ser oss? En studie om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relation". Läs mer och hitta kartläggningen på: www.lansstyrelsen.se


Kampanjmaterial - tillsammans mot våld

211109

Den 15 november lanseras kampanjen ”Tillsammans mot våld” där kommuner är välkomna att delta. Syftet är att nå våldsutsatta, anhöriga och våldsutövare. Kampanjen är framtagen av Jämställdhetsmyndigheten med flera myndigheter. På jämställdhetsmyndigheten.se finns material för kommuner: bildspel till sociala medier, affischer som kan anpassas lokalt samt översättningar till tio olika språk.


Socialstyrelsen har släppt ett nytt meddelandeblad om våld

210903

Nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relationer och om barnfridsbrott. >Meddelandebladet


Ågärdspaket för att stoppa mäns våld mot kvinnor

210616

Det åtgärdspaket för att få stopp på mäns våld mot kvinnor som regeringen nu lägger fram innehåller 40 punkter. Paketet omfattar åtgärder för att bidra till att alla de fyra målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ska uppnås.   

 • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
 • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn
 • Effektivare brottsbekämpning
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling

>Regeringen presenterar ett åtgärdspaket för att stoppa mäns våld mot kvinnor - Regeringen.se
>Lista: 40 mål för kvinnofridsarbetet (PDF)


SU-Kvinnofrid 2.0.

210616

Det kommer att komma ett nationellt SU-Kvinnofrid 2.0. Projektet bjuder in nya intresserad kommuner och riktar sig till dem som redan har varit med i projektet.

>Läs mer på skr.se


Insatser för våldsutövare

210611

Den 9/6 beslutade riksdagen om förändring i socialtjänstlagen gällande våldsutövare. Ändringen i socialtjänstlagen innebär att socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller har utsatt en närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Förändringen gäller från 1 augusti 2021.

>Insatser för våldsutövare | SKR

>Förebyggande av våld i nära relationer Socialutskottets Betänkande 2020/21:SoU26 - Riksdagen


Rapport om förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld

210602

Rapport från Jämställdhetsmyndigheten presenterar svensk utvärderingsforskning om förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck riktat till pojkar och unga män, samt presenterar aktuella förebyggande arbetssätt som riktas till pojkar och unga män som används i Sverige idag.

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck (2021:17) – Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)


Strategi för våld mot barn

210510

Utredning ska resultera i 10-årig strategi för att bekämpa våld mot barn. För att kunna nå de uppsatta målen ska utredaren föreslå åtgärder inom följande områden:

 • samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, organisationer och andra berörda aktörer
 • förebyggande arbete mot våld mot barn samt upptäckt av våld mot barn
 • skydd, stöd och behandling för barn som upplevt våld
 • brottmålsprocessen för barn som upplevt våld
 • kunskap, metodutveckling och uppföljbarhet

>Regeringen tillsätter utredare för att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn - Regeringen.se


SKR-projekt: SU-kvinnofrid

210427

2019–2020 deltog 38 kommuner i SKR:s projekt för individbaserad systematisk uppföljning av socialtjänstens stöd till våldsutsatta. Nu kan du ta del av lärdomar från projektet. >skr.se


Ny rapport om hälso- och sjukvård för våldsutsatta

210427

SKR har kartlagt regionernas vård och stöd till patienter som utsatts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och andra former av mäns våld mot kvinnor. Rapporten identifierar utmaningar, goda exempel och ger konkreta förslag på vad beslutsfattare på olika nivåer hälso- och sjukvården kan göra för att förbättra vården för våldsutsatta. >Läs mer på skr.se  (Där hittar du även flera artiklar och rapporter)


Myndighetsuppdrag gällande våld

210324

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att under 2021 fortsätta fördela utvecklingsmedel samt tillhandahålla och kvalitetssäkra kompetensstöd för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck m.m. i enlighet med regeringens tidigare beslut den 12 mars 2020 (S2020/01591). Socialstyrelsen ska fördela 105 miljoner kronor under 2021. Av medlen förmedlas 70 miljoner kronor till kommuner, 25 miljoner till regioner och 4 miljoner kronor till ideella föreningar och stiftelser.

Tillsammans med andra myndigheter ska Socialstyrelsen även ge hälso- och sjukvården samt socialtjänsten kunskaps- och metodstöd på detta område. Jämställdhetsmyndigheten, Linköpings universitet och Uppsala universitet får i uppdrag att under 2021, i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen, fortsätta arbetet med uppdraget enligt 2020 års beslut.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att under 2021 fortsatt analysera och bedöma hur arbetet med uppdraget i dess helhet bidrar till att uppfylla de övergripande målen och det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Läs mer här https://www.regeringen.se


Slutrapport av nationell satsning på resurscenter mot hedersvåld

210316

Nu finns slutredovisningen på den nationella satsningen på resurscentra. Länsstyrelserna hade i uppdrag att stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn och vuxna som är utsatta, eller riskerar att utsättas för våld av närstående, i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget gällde i Gävleborg, Kronoberg, Norrbotten och Västra Götaland. Rapporten lyfter värdefulla erfarenheter som projektet har genererat hos såväl pilotverksamheterna som nationella samordningen. Både utmaningar och framgångsfaktorer från resurscentra-satsningen i sin helhet blir belysta i rapporten.  >Slutrapporten


Ny lagrådsremiss om förebyggande av våld i nära relationer

210305

Viktiga förändringar:

 • Kommuners socialnämnder föreslås få ansvar för att förövare skall upphöra med våld mot närstående.
 • Barn som upplever våld eller övergrepp ska kunna få information, råd och stöd från hälso- och sjukvården. Självklart omfattas även att barnet bevittnat våld mot närstående.
 • Socialtjänsten och hälso- och sjukvården föreslås att under vissa förutsättningar kunna bryta sekretess för att lämna uppgifter som rör en enskild eller en närstående till den enskilde till Polismyndigheten.

Fortsatt satsning på jämställdhet och kvinnofrid

210212

SKR fortsätter sin satsning för att stärka jämställdhets- och kvinnofridsarbetet i kommuner och regioner. Det står klart sedan regeringen beslutat om ytterligare stöd. >Läs mer


Chefsforum - Inspirationsdag för att förebygga mäns våld mot kvinnor

201117

Den 9 december genomförs en inspirationsdag i form av en digital konferensdag för dig som beslutsfattare i arbetet att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Dagen arrangeras av Västra Götalands regionen, Länsstyrelsen Västra Götaland samt VästKom och är kostnadsfri.

Målgrupp: Politiker och chefer inom kommunal verksamhet och hälso- och sjukvård, det civila samhället samt samverkande myndigheter. Dagen riktar sig också till strateger och utvecklingsledare med uppdrag i området mäns våld mot kvinnor. >Läs mer i inbjudan


Zoom-sändning om SAVE 8 dec

Om resultat från forskningsstudiens SAVE:s första år baserat på utredningar om 851 barn.
Bland annat redovisas vilken typ av våld som identifieras vid förstagångsutredningar och återkommande utredningar, hur risken för fortsatt våld bedöms och om barn, oavsett kön, ålder och ursprung, har samma möjligheter till stöd och skydd.

Sändningen ges den 8 december kl 15.00-17.00 via Zoom med
>Inbjudan med anmälningslänk.

NCK:s senaste nyhetsbrev

201102

Läs om en webbkurs om våld, sök vårens tvärprofessionella kurs och ta del av forskning om våld. Läs också om hur tandvården kan bidra till att upptäcka sexuella övergrepp och om Karlshamns satsning på kunskap om våld. >NCK: nyhetsbrev


#Me Too och nu då? Om bemötande, sexuella trakasserier och härskarteknik

201023

Länsstyrelsen och regionen i Sörmland bjuder in till webbinarium för dig som jobbar inom kommun, region, myndighet eller ideell sektor med bemötande, likabehandling, jämstäldhet och jämlikhet. >Inbjudan(pdf)


Maskulinitet, våld och jämställdhet

201023

Länsstyrelsen och regionen i Sörmland bjuder in till webbinarium för dig som jobbar inom kommun, region, myndighet eller ideell sektor och vill motverka våld, bidra till ökad jämställdhet och förstå hur normer och strukturer påverkar män. >Inbjudan(pdf)


Ny dokumentär om våld i nära relationer på SVT-play

200929

I dokumentärserien En våldsam kärlek kan du höra fyra berättelser från kvinnor utsatta kvinnor. Varför anmäler så få kvinnor sina män? Varför stannar man? Varför är skulden och skammen så stor? >Till dokumentären på svtplay


Att arbeta preventivt mot hedersrelaterat våld och förtryck 20 oktober

200921

Länsstyrelsen i Södermanlands bjuder tillsammans med Katrineholms kommun in till en digital inspirationsföreläsning om heder och hedersrelaterat våld och förtryck med föreläsare från Bygga Broar. >Läs mer (pdf)


Socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer

CSA bjuder in till en digital konferens. I fokus står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för upptäckt, utredning och bedömning, skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer, samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för dess konsekvenser. >csa.se(pdf)


Informationsmaterial för spridning

200831

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram material om våldsutsatthet under covid-19. Kampanjen riktar sig till dem som utsätts för våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. >Läs mer på jamstalldhetsmyndigheten.se


Webbsändning den 28 augusti: Framtidens socialtjänst

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. På seminariet diskuteras de viktigaste förslagen i utredningen och SKR:s, SSR:s och Visions inställning till dem.

Målgrupp: Förtroendevalda, chefer och övriga medarbetare i socialtjänsten

>Länk till sändningen och läs mer (pdf)


Våldsutsatthet i samband med covid-19

200819

Utbrottet och spridningen av det nya coronaviruset covid-19 är en global kris som medför risker för människors liv och hälsa. Pandemin påverkar hela samhället. Det innebär bland annat att för personer som utsätts för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck så riskerar situationen att förvärras. >Läs mer på jamstaldshetsmyndigheten.se


Lagrådsremiss om tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder.

200810

I lagrådsremissen föreslås att den villkorliga frigivningen ska kunna skjutas upp i större utsträckning än i dag för den som under anstaltstiden inte deltar i eller missköter återfallsförebyggande åtgärder eller andra åtgärder som kan hjälpa den dömde att anpassa sig i samhället. Vidare föreslås utökade möjligheter att skjuta upp den villkorliga frigivningen även vid annan misskötsamhet under verkställighetstiden. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

>www.regeringen.se


Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

– förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång >regeringen.se


Fyra av tio gärningspersoner haft kontakt med psykiatrin

200630

Brå har analyserat uppgifter om psykisk ohälsa för cirka 800 gärningspersoner som varit inblandade i dödligt våld mellan åren 2005 och 2017. Kartläggningen visar att fyra av tio gärningspersoner har haft kontakt med psykiatrin året innan brottet begicks. Det gäller särskilt män som dödar anhöriga. Men det är svårt att avgöra vilka individer som är farliga. En del av strategin för att motverka dödligt våld kan därför vara att förebygga psykisk ohälsa generellt, och att öka motivationen hos män med psykiska problem att söka hjälp. >www.bra.se


Uppdrag kring våld i nära relationer i coronatider

200629

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. Arbetssätten ska kunna användas inom kom­mun­ernas verksamheter. Jämställdhetsmyndigheten ska därefter sprida arbetssätten till kommunerna. Genomförandet av uppdraget ska utgå från de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med anledning av utbrottet av covid-19. >jamstalldhetsmyndigheten.se


Socialstyrelsen har kartlagt skyddade boenden i Sverige

200615

Resultat gällande kvalitetsindikatorer har blivit bättre, Det är exempelvis en högre andel skyddade boenden 2019 jämfört med 2016- års undersökning som gör en säkerhetsplanering med vuxna och barn i samband med inflyttning och utflyttning, som har skriftliga rutiner för hur personal och volontärer ska hantera skyddade personuppgifter, som upprättar genomförandeplaner för de boende och som har skriftliga rutiner för hur de ska dokumentera insatser. >socialstyrelsen.se


Intressant rapport om skyddade boenden från socialstyrelsen

200615

Rapporten visar bland annat att:  

Under perioden 31 juli 2018 - 1 augusti 2019 bodde cirka 6 500 vuxna och 6 200 barn minst en natt på de skyddade boendena.

Många skyddade boenden har både ett kollektivt boende och friliggande lägenheter. Boenden som har friliggande lägenheter får möjlighet att erbjuda skyddat boende för fler grupper, exempelvis för våldsutsatta kvinnor som har husdjur och våldsutsatta män och pojkar.   Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik riskerar att inte få tillgång till stöd och hjälp utifrån sitt skyddsbehov och stöd och insatser till våldsutsatta kvinnor i missbruk- och beroende behöver utvecklas. >socialstyrelsen.se


Ny rapport

200615

Utvärdering av länsstyrelsen i Östergötlands arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen har ett nationellt uppdrag, och ett regionalt. Utvärderingen visar att satta mål är uppnådda, men att nya mål behövs för att bl.a. det nationella arbetet ska komma vidare. >vårdanalys/utvärderingen


Myndigheternas arbete mot ökat våld under corona-krisen

200511

På NCK:s kunskapsbank finns en sida som samlar länkar till andra myndigheters arbete mot våld under coronapandemin. >Länk till nck.uu.se


Informationsfilm om Kvinnofridslinjen

200511

NKK har tagit fram en kort informationsfilm om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50, som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen. >Läs merBortförda barn och unga - hur kan vi förhindra det och vad gör vi när det har hänt?

200507

I samband med skollov finns en risk att barn och unga förs ut ur landet och lämnas kvar där mot sin vilja. Efter lovet kan elever saknas och skolbänkar gapa tomma. Även om resandet nu på flera sätt begränsas kan vi inte bortse från risken att barn fortsatt kommer att föras ut ur landet, och att ingen märker det förrän skolstarten i augusti. >Läs mer idrelay.com


Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten för att nå våldsutsatta med anledning av coronaviruset

200430

Regeringen beslutar idag att ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att skyndsamt ta fram arbetssätt för hur kommunerna kan sprida information om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck och hur kontakt kan tas med våldsutsatta. Uppdraget utgår från den situation Sverige befinner sig på grund av utbrottet av det nya coronaviruset. >Läs mer på regeringen.se


Aktiva insatser krävs för att upptäcka våldet

200416

Möjligheten att söka hjälp när man är utsatt för våld i sin relation minskar vid isolering i hemmet. Därför är det nu mer angeläget än någonsin att samhällets olika aktörer är uppmärksamma och erbjuder stöd och skydd. NCK pekar på fyra viktiga åtgärder för att våld i nära relationer ska kunna upptäckas under krisen. >Läs mer på NCK


Ny statistik om jämställdhet i Södermanland

200428

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret att samordna, stödja och följa upp arbetet med jämställdhet i länet utifrån de jämställdhetspolitiska målen. Vi har sedan lång tid tillbaka gett ut statistikboken På tal om kvinnor och män i Södermanland och nu publiceras årets version som tagits fram tillsammans med Region Sörmland. >Läs mer på länsstyrelsen.se


Risk för ökat våld under coronakrisen
200420

Oro, isolering och ekonomisk stress ökar risken för våld i nära relationer. Det gör hemmet till en mycket farlig plats för kvinnor och barn som lever med en våldsam man.

Förra veckan uppmanade FN:s generalsekreterare António Guterres styrande i alla länder att se skyddet mot våld i nära relationer som en viktig del av världens samlade åtgärder för att lindra effekterna av covid-19-pandemin. Det är inte svårt att ge honom rätt. >Läs mer


Förlängt uppdrag till Barnafrid om hedersrelaterat våld och förtryck

200416

Regeringen har idag beslutat om att förlänga ett uppdrag till Barnafrid vid Linköpings universitet. Uppdraget rör ökad kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck bland landets barnahus. Förlängningen beror på spridningen av det nya coronaviruset. >Läs mer


Rapport om behandling av våldsutövare
200409

Socialstyrelsen publicerar rapporten Behandlingsmetoder för personer som utövar våld i nära relationer. Den riktar sig främst till professionella i verksamheter som arbetar med våldsutövare och beskriver ett antal metoder som har gett positiva resultat vid behandling av våldsutövare. Enligt rapporten finns det inte tillräckligt stöd för att peka ut någon metod som bäst. Den konstaterar att mer systematisk utvärdering och uppföljning krävs.

Rapporten pekar också på behovet av att nå fler våldsutövare för behandling, till exempel genom att använda metoder med ”låg tröskel” eller uppsökande verksamhet. >Läs mer


Risk för ökat våld mot kvinnor och barn

200407

När allt fler isolerar sig hemma på grund av covid-19, ökar risken för våld i nära relationer. Det blir också svårare för utsatta att söka hjälp. Kommuner behöver förbereda för att fler behöver stöd och skydd – både nu och efter pandemin. >Läs mer


Ny rapport avslöjar omfattande våld i ungas relationer

200326

I veckan startade Kunskapscentret för ungas relationer (KUR). Samtidigt släpptes rapporten ’’Ett år med ungarelationer.se – kunskap och erfarenheter om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer’’, som avslöjar en omfattande och ofta grov brottslighet som i dag sker i det tysta och i stort sett utan konsekvenser för någon annan än brottsoffren – de unga tjejerna. >Läs mer


Jämställdhetsministern möter kvinno- och tjejjourer för att prata om utsatthet i hemmet

200219

den 19 mars möter jämställdhetsminister Åsa Lindhagen riksförbundet Unizon och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), för att få mer kunskap om hur kvinnor och barn som lever med våld i hemmet blir extra utsatta på grund av det nya coronaviruset.

>Läs mer


KONFERENS: Nationell kartläggning över förekomsten av och arbetet med bortförda personer i en hederskontext i landets kommuner.

200309

Kartläggningen har genomförts av Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland och kommer att presenteras vid en konferens i Stockholm den 23 april. Vid konferensen medverkar också flera nationella myndigheter som informerar om sina insatser på området. Dessutom ges exempel på hur arbetet kan ske på kommunal nivå.

Målgrupp för konferensen är nationella och regionala myndigheter, samt chefer och politiker i regioner och kommuner.

Anmälan senast den 12 april. >Mer information och anmälningslänk. http://www.delegia.com/hedersfortryck


Konferens: Let's talk - om sexuella trakasserier inom vård- och omsorgssektorn

200224

NKK bjuder in till konferens för att presentera resultatet av ett projekt där bl a Eskilstuna har kartlagt hur de arbetar med att förebygga sexuella trakasserier inom vård- och omsorgssektorn.

Plats: Eskilstuna, Hotel Bolinder Munktell
Tid: 2 april  kl 09:30-15:00
Anmälan och mer info i bifogad fil.


Ny rapport: Arbete pågår (2020:1)

200219

I denna rapport redovisas en första samlad uppföljning av arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Sverige. >Läs mer


Kvinnofridslinjen tar inte jullov

191220

Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt även under jul och nyår.

– Utsattheten ökar under storhelgerna och till Kvinnofridslinjen kan våldsutsatta, anhöriga och yrkesverksamma ringa för stöd. Kvinnofridslinjen kan också erbjuda en kontaktväg till andra alternativ eller hänvisningar, säger Åsa Witkowski, verksamheteschef på NCK.

Hjälp oss att sprida numret genom att beställa informationsmaterial. Vi har telefonkort, affischer och foldrar. Telefonkorten finns på 29 språk samt punktskrift. >Beställ material

 


Nyhetsbrev från NCK

190918

Nu kan du läsa det senaste nyhetsbrevet från NCK - Nationellt centrum för kvinnofrid. Det handlar bland annat om en högskolepedagogisk kurs om mäns våld mot kvinnor för lärare, om en tvärvetenskaplig universitetskurs på avancerad nivå med fokus på särskild sårbarhet och ett projekt där socialtjänstens insatser till kvinnor som utsätts för våld ska följas upp systematiskt. >Nyhetsbrevet


Temadag om våld i nära relationer

190909

Välkommen till Riva hinder, en temadag om våld i nära relationer som arrangeras för fjärde året i rad, och som vänder sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Årets tema är samhällets bemö­tande och stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Riva hinder äger rum i Umeå men sänds också via webben. >Läs mer i inbjudan


Kortfilm om våldtäktsförövare

190904

En 7 minuter lång kortfilm där vi får höra rösterna från de män som våldtagit och nu sitter i fängelse dömda för våldtäkt. Hur de resonerar och ser på brottet, på sin egen skuld och på möjligheten att komma vidare efter avtjänat fängelsestraff. Vad minns man? Hur ser andra människor på en som våldtagit? Kan man gå vidare? Av Ewa Cederstam

Se kortfilmen på SVTplay.se


Myndigheter ska upptäcka våld i nära relationer
190820

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen samverkar för att förbättra upptäckt av våld i nära relationer.

De fyra myndigheterna arbetar tillsammans kring:

 • rutiner och metoder för att upptäcka våld, och för att hänvisa till samhällets stödinstanser
 • information både internt och externt om våld, lagstiftning och skydd, samt om vilket stöd samhället kan ge vid våldsutsatthet och våldsutövande
 • att ge personal kompetensutveckling och handledning i frågor om våld i nära relationer

Läs mer på socialstyrelsen.se

Läs mer på regeringen.se


Öppna jämförelser 2019: våld i nära relationer
190819

019 års Öppna jämförelser Våld i nära relationer innehåller flera förbättrade resultat, och svarsfrekvensen är fortsatt hög. En förbättring är att fler kommuner än tidigare har en aktuell rutin för att säkra skolgång för barn i skyddat boende.

Läs mer på öppna jämförelser

Intressant

FoU-podden om Våld i nära relation
Nu finns två poddavsnitt om våld i nära relation, del ett om vad det innebär och vem som är utsatt och del 2 om RSS Kvinnofrid och samverkan. >Båda avsnitten på SoundCloud

Utsatthet för våld
Nu finns aktuell kunskap om utsatthet för våld och våld i nära relationer på Kunskapsguiden: >kunskapsguiden.se

Öppna jämförelser
Nu har öppna jämförelser våld kommit. >SKR.se

Kartläggning RSS Kvinnofrid - De sörmländska kommunernas arbete mot våld i nära relation 2019
Översiktsrapport 2019:1

Vi behöver ta mäns våld mot kvinnor på större allvar

Socialtjänstbloggen>Länk

Våld i nära relationer - det börjar med kärlek

Lyssna på utbildningspodden för dig som arbetar med personer som lever eller levt med våld i nära relationer. >Länk