FOU Logotyp

Bedömningsinstrument och metoder

Här finner du ett urval av de bedömningsinstrument och metoder som finns att använda.

Hitta metoder i Socialstyrelsens metodguide:>metodguide

Exempel på metoder som används i Sörmland

PATRIARK består av vägledning för bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld >Patriark

FREDA är standardiserade bedömningsmetoder tänkta att användas i socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer och består av tre instrument och en manual om hur instrumenten ska användas >Freda

Trappan är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj >Trappan

SARA:SV är en checklista eller en guide som används för att bedöma risken för upprepat partnervåld >SARA:SV

Instrument X är ett standardiserat frågeformulär och en strukturerad process för framförallt nybesök inom ekonomiskt bistånd. Utredningen ger en initial bedömning av en klients behov för att bli självförsörjande >Instrument X

Utväg Skaraborg är en myndighetssamverkan som arbetar mot våld i nära relation. Utväg arbetar också med utbildningar och andra kompetenshöjande insatser för och tillsammans med de samverkande myndigheterna >Utväg

Kvinnofridslinjen 020-505050