FOU Logotyp

Övergripande mål

FoU i Sörmland stödjer utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom kommuner och region, med syfte att erbjuda patienter och brukare insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. FoU i Sörmland bidrar till en långsiktig kunskapsutveckling och fungerar som en brobyggare mellan forskning och praktik. Det innebär att: Bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning, Främja och utveckla former för brukar- och patientinflytande, Stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation FoU i Sörmland är en lärande organisation som utvärderar och följer upp sin verksamhet.

FoUiS har följande mål för verksamheten

  • bidra med kunskaps- metod- och implementeringsstöd
  • bidra med utvärdering, uppföljning och analysstöd
  • bidra med praktiknära forskning och vara en tillgänglig kunskapskälla och omvärldsbevakare
  • vara länets aktör i nationell, regional och lokal samverkan och utveckling
  • bidra till samverkan kring välfärdsteknik och digitalisering
  • bidra till ett hållbart och långsiktigt miljöarbete
  • erbjuda medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling och ett gott arbetsklimat
  • vara en länsgemensam resurs med en stabil ekonomi