FOU Logotyp

Palliativa rådet

Palliativa rådet i Sörmland bildades 2006. Rådets uppdrag är att bidra till att säkerställa en god vård i livets slut på lika villkor oavsett bostadsort, boendeform, vårdform, ålder och sjukdom.

I Palliativa rådet ingår representanter från länets samtliga nio kommuner, samt angränsande delar in Region Sörmland.

Rådets fokusområden

  • Ökad registrering i palliativregistret
  • Verka för att utbildning och handledning erbjuds
  • Verka för stödfunktioner i verksamheterna, palliativa ombud
  • Samverkan med närliggande verksamheter

>Gemensamt dokument för samtliga råds årsberättelser och handlingsplaner

Rådets huvuduppgift är att ansvara för att den palliativa vårdfilosofin överförs till berörda vårdgivare samt att utforma program för kvalitetsuppföljning. Insatserna ska bidra till att stärka den palliativa vårdens roll samtidigt som en mera rättvis vård säkras. En viktig del i arbetet är att utveckla samsyn och samordning av den palliativa vården i länet.

Länkar

Nationella riktlinjerna inom Palliativ vård (länk).

>>Palliativa rådets Handlingsplan 2019 (pdf)

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@fou.sormland.se
Mobil: 072-250 32 75