FOU Logotyp

RSS Kvinnofrid 2018-2020

FoU i Sörmland har haft i uppdrag att fungera som regional utvecklingsledare inom den nationella satsningen RSS Kvinnofrid. Satsningen pågick 2018-2020.

>Slutrapport RSSKvinnofrid 2018-2020

Kvinna vandrar ensam genom skogen

Syfte

Syftet var att främja existerande samverkan samt öka kunskap och kapacitet hos kommuner, landsting och regioner så att det våldsförebyggande arbetet utvecklades och stödet till våldsutsatta blev bättre.

Satsningen pågick 2018-2020.

Sörmlands arbete

Under första delen av 2019 genomfördes en fördjupad kartläggning. FoUiS besökte då länets kommuner för diskussioner om våld. FoUiS mötte även representanter för det regionala arbetet mot våld från Regionen och Länsstyrelsen för att få deras bild av våldet i regionen.

Syfte med kartläggningen var att få en bild av pågående insatser och regionala utvecklingsbehov ur kommunernas perspektiv.  Frågorna berörde omfattning av ärenden, vilken samverkan som fanns, systematiskt arbete med uppföljning och metoder, eventuellt förebyggande arbete samt hur man såg på lokala och regionala utvecklingsbehov.

Kartläggningen visade att

  • kommunerna har svårt att ge en heltäckande bild av det våld som medarbetare möter i kommunal verksamhet
  • små kommuner har svårigheter med att upprätthålla kompetens i en begränsad personalgrupp. Det ställer krav på samverkan för bred spetskompetens.
  • Systematisk Uppföljning (SU); behandlingsmetoder vid hedersrelaterat våld; samverkan med skola; och rutiner för att fråga om våld var gemensamma utvecklingsområden i flertalet kommuner.

Hösten 2019 och under 2020 genomfördes SKR-projektet SU-Kvinnofrid.

RSS Kvinnofrid var en stödresurs i det arbetet. Två sörmländska kommuner valde att vara med: Eskilstuna och Nyköping. Utvecklingsledare inom RSS Kvinnofrid ska använda erfarenheterna från projektet till att stödja arbetet med systematisk uppföljning i länets övriga kommuner.

>Länk till Systematisk uppföljning

>Länk till SU-kvinnofrid på SKR:s sida

Kvinnofridslinjen 020-505050