FOU Logotyp

FoUiS-Nytt 2019:2

Ny strategi för barn som anhöriga

En länsgemensam strategi för barn som anhöriga, ska i höst börja utvecklas i Sörmland. Strategin ska tas fram genom metoden blandade lärande nätverk, där ungdomar som är anhöriga kommer träffas med representanter från Sörmlands kommuner och regionen, för att tillsammans utveckla en strategi.

Nutritionsrådets nattfasterapport publicerad

Nattfasta är benämningen på tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål. Nattfasterapport Sörmland 2018 redovisar resultatet från 2018 års nattfastemätning. Resultatet visar att åtta av nio kommuner i länet samt regionen har förbättrat sitt medianvärde mellan mätningen 2016 och 2018. Nattfasterapport 2018

Save the dates

 • Den 3 juni är det en halvdag om TRANSITION - Strukturerat boendestöd för övergången till vuxenlivet. Unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta särskilda svårigheter under övergången till vuxenlivet. Läs mer i >inbjudan
 • Den 8 oktober planeras en Länsdialog tillsammans med SKL. Den ska handla om Handlingsplan missbruk och beroende barn unga ålder 13–29 med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling. Syftet är att stödja ett förändringsarbete där handlingsplanens förslag och intentioner blir användbara i den lokala kontexten. Avsikten är att berörda politiker och tjänstepersoner tillsammans med varandra och övriga viktiga aktörer samlas för att samordnat ta några kliv framåt när det gäller att motverka missbruk och beroende bland barn, unga och unga vuxna.

Snart kan OTAGO-appen laddas ned!

Nu är äntligen OTAGO-appen för seniorer klar och kommer att finnas på Google play under maj månad. OTAGO-appen har under det senaste året utvecklats tillsammans med seniorer och fysioterapeuter i Sörmland och innehåller  fallförebyggande träning för äldre. Under sommaren 2019 kommer även OTAGO-professional att bli klar, en app anpassad för förskrivare av fallförebyggande träning i det dagliga arbetetp

Samverkansråden

De fem råden processleds av FoUiS och verkar för kunskapsutveckling, samverkan och erfarenhetsspridning. Nutritionsrådet har nyligen presenterat 2018 års nattfastemätning och Fallpreventionsrådet planerar samverkan kring kampanjen Balansera Mera v 40. Palliativa rådet planerar höstens basutbildningar om palliativ vård och omsorg och Rådet för vård och omsorg vid demenssjukdom reviderar det länsgemensamma programmet. Rådet för barns rätt som anhörigas första uppdrag kommer att vara att utveckla en länsgemensam strategi för barns rätt som anhöriga.  >Läs mer om råden

IBIC-Träffar

Deltagare på nätverket för IBIC

I mars anordnade FoU i Sörmland vårens länsgemensamma nätverksträff för IBIC, med deltagare från länets kommuner. Temat för nätverksträffen var erfarenhetsutbyte. En kartläggning av hur kommunerna arbetar med IBIC samt vilket fortsatt stöd som efterfrågas genomfördes. FoU deltar även vid Socialstyrelsens nationella nätverk för IBIC, där det för närvarande pågår ett arbete med att utveckla IBIC för ärenden gällande barn.

Missbruk och beroende

Nu är behovsinventeringen avklarad och du kan se vilka metodutbildningar som ska genomföras i årshjulet på vår hemsida.

FoU-podden nu även på Spotify

Medverkande i avsnittet om nattfasta

För dig som föredrar att lyssna på Spotify, finns nu FoU-podden även där. Du hittar den förstås också på andra ställen podcasts finns samt SoundCloud, Spotify, på vår hemsida och på vår YouTube-kanal. Tre nya avsnitt av FoU-podden som handlar om Nattfasta, Projektet STARK och IBIC är nu publicerade.

Nya rapporter

Utvärdering av samverkansprojekt - Sörmlands modell av samverkan för ett hälsosamt åldrande Utvärderingsrapport 2019:1

Nattfasterapport Sörmland 2018 - En kartläggning av nattfastan för äldre vid särskilda boenden och på sjukhusen i Sörmland, från Nutritionsrådet Nattfasterapport 2018

>Du hittar våra rapporter och kortversioner av rapporter här

PS: Alla ämnen för rapporterna har tagits upp i varsitt avsnitt av FoU-podden.


Lär känna våra medarbetare här

Du följer väl oss även på sociala media?  se alla kanaler under kontakt.

På gång

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: content
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.<EnumerateDescendants>d__140.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator`1.MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  at System.Linq.OrderedEnumerable`1.<GetEnumerator>d__1.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.<TakeIterator>d__25`1.MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Visa_senaste_aktivitets_inläggen_cshtml.Execute() in d:\Webbar\fou2018bs4\Views\MacroPartials\Visa senaste aktivitets inläggen.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in d:\Webbar\fou2018bs4\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\Webbar\fou2018bs4\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20