FOU Logotyp

Suicidprevention

Suicid är ett folkhälsoproblem och en mänsklig tragedi, som inte bara påverkar offren utan också innebär ett stort lidande för närstående och anhöriga. För samhället är kostnaden många miljoner och för de drabbade familjerna en kostnad som inte går att mäta.

 

För att åstadkomma en förbättring av insatserna inom området psykisk hälsa krävs samordning och samverkan mellan flera olika aktörer på olika nivåer. Det är ett stort och komplext område med varierande behov av åtgärder inom ett flertal sektorer och verksamhetsområden.” Utdrag ur Överenskommelse insatser psykisk hälsa_2021, skr.se (PDF)

Antalet självmord har legat på samma nivå de senaste tjugo åren. I Sverige dör ungefär 1 600 människor varje år, vilket innebär att ett suicid sker var sjätte timme, eller cirka fyra människoliv om dagen. I Sörmland dör cirka en människa varje vecka av självmord.

Tack vare forskning vet vi att suicid går att förebygga, och många av samhällets aktörer har en viktig roll i det arbetet. Sveriges riksdag har beslutat om en nollvision för suicid.

Projektets syfte

Marie Wallin är under 2021 och 2022 samordnare för länets kommuner i det suicidpreventiva arbetet. Marie samverkar med Region Sörmlands samordnare och ingår i den länsgemensamma styrgruppen för suicidprevention.

Under perioden har även kommunerna en eller två kontaktpersoner/samordnare (totalt 20 %) per kommun. De kommunala samordnarna arbetar för att driva det suicidpreventiva arbetet i sin egen kommun, genom att få in suicidprevention i kommunens ledning och styrning, exempelvis i form av handlingsplaner, rutiner och utbildningar.

Hjälp och stöd finns!

I broschyren Råd för psykisk hälsa har SKR samlat fem huskurer för psykisk hälsa och viktiga länkar dit du kan vända dig om du mår dåligt eller har funderingar om ditt mående.

1177.se finns samlad information kring psykisk hälsa, suicid och suicidtankar.

 

Projektdetaljer

Projekttyp: Utveckingsprojekt

Projektperiod: 2021-2022

Partner: Region Sörmland samt länets nio kommuner

Kontaktperson: Marie Wallin marie.wallin@fou.sormland.se,
tel 073- 950 14 89