FOU Logotyp

Regionala nätverk

FoUiS erbjuder forum för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och informationsspridning kring frågor som är gemensamma för länets funktionshinderverksamheter.

Varje år genomförs några träffar för erfarenhetsutbyte inom funktionshinderområdet för utförare och myndighet inom LSS och SoL, även angränsande hälso- och sjukvård kan beröras.

Målgruppen för träffarna är biståndshandläggare, chefer och utvecklare Teman för träffarna görs upp tillsammans med verksamheterna.

Under träffarna sprids information från nationella nätverk:

Alla som arbetar inom verksamheterna i Sörmland och som ingår i målgruppen för respektive träff är välkomna att delta. Se sidan kompetensutveckling/2021 för mer information om respektive träff och för att ta reda på när nästa träff är planerat.

2020 -2021

Utvecklings och kvalitetsarbete, funktionshinderverksamheten - exempel Nyköpings kommun

Bilagor till filmen

>Södertörnsmodellen - Material.pdf
>Begränsningsåtgärder.pdf
>Mall genomlysning Begränsningsåtgärd.pdf>Granskningsmall_genomförandedokumentation_170824_ifyllningsbar(836991) (0)_TMP.pdf

Digitalisering och funktionshinder

Presentationer från träffen för erfarenhetsbyte dec 2020.

>FoUiS inspelade webbinarium från november 2020

Tema - kompetens

Arbete med pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) samt om webbutbildningen i PFA som är under utveckling.
Anders Lindström, Eskilstuna kommun

Anders Lindström berättar om Eskilstuna kommuns arbete med pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) samt om webbutbildningen i PFA som är under utveckling.

>PFA, pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt - Eskilstuna kommun

Kompetens och Titulatur - Information och Frågor
Monica Andersson, Nyköping Kommun och Nationella kompetensrådet

Monica Andersson berättar om nationella kompetensrådet NKR arbete med kompetens och titulatur samt förändringar som görs inom vård och omsorgsprogrammet från och med hösten 2021.

Länkar att lägga upp kopplat till Monicas Anderssons presentation:

>Nationella kompetensrådet inom funktionshinderområdet på vo-college.se
>Anställningsbar/vo-college.se/pdf 
>Förändringar i barn- och fritidsprogrammet/skolverket.se 
>Förändringar och vård och omsorgsprogrammet (juli 2121)/skolverket.se 
>Titulatur (se exempel från Fyrbodal) 
>Aidkoder/skr.se
>Gott liv som äldre/Projektsida
>Presentation NKR/vo-college.se/pdf

IVO:s tillsynsarbete
Marie Wallin, FoU i Sörmland

Marie berättar om Inspektionen för vård och omsorgs IVO:s) tillsynsarbete utifrån en dragning som IVO genomförde i det nationella funktionshindernätverket, SKR

Länkar kopplade till Maries presentation om IVO

Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Vägar till ökad delaktighet” ”Metodstöd – att stödja personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja

Kunskapsstöd ”Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet”  hittar du här

Material om begränsningsåtgärder och lärande exempel från kunskapsguiden Du hittar det här

FoUiS introduktion för nyanställda område avvikelser och Lex Sarah kunskapsportal webbaserad-introduktion

>Bildspel IVO, pfd

Systematisk uppföljning och brukarundersökning
Marie Wallin, FoU i Sörmland

>Bildspel SU, kolada brukarundersökning, pdf

Om du vill du veta mer hur kvalitativa undersökningar och uppföljningar kan göras genom exempelvis delaktighetsmodellen så kan du lyssna på poddavsnittet om DMO.

E-utbildning i personcentrerat bemötande
Eva- Charlotte Bernthson, Psykiatriska kliniken, Region Sörmland

Eva- Charlotte Bernthson berättade om utbildningen i personcentrat bemötande gällande personer med funktionsnedsättning. Mer information om utbildningen finns i podden och vid utbildningen.

>E-utbildningen om personcentrerat bemötande