FOU Logotyp

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I inläggen visar vi vad som händer inom området i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas på denna sida.

Lättläst och bildstöd om kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina leder till frågor och oro hos många just nu. ForumCarpe har samlat länkar till olika material som kan underlätta när man vill informera, förklara och möta de känslor som kriget väcker. >etjanst.stockholm.se/ForumCarpe/


Stöd till kommuner om stärkt brandskydd till särskilt riskutsatta

211206

MSB och Socialstyrelsen har bland annat tagit fram en webbutbildning, checklista och bedömningsstöd till kommunerna för att underlätta arbetet med att systematiskt stärka brandskyddet hos de mest riskutsatta. >Länk till MSB


UR, inspelade föreläsningar om flickor och kvinnor med autism

210924

Ta gärna del av inspelningarna från >UR Samtiden - Flickor och kvinnor med autism: Konsten att fejka arabiska | UR Play


Kort film om NPF och åldrande från Attention

210924

Äldrelyftet - Riksförbundet Attention finns en ca 3 min film som sammanfattar rapporten ”Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos” med 467 röster om att åldras med NPF. Där finns även rapporten och en kort sammanfattning om vad äldre med NPF önskar i möten med vården, arbetslivet, myndigheter och i det privata. >Länk till filmen på YouTube


Planera för framtiden redan idag - kostnadsfritt webbinarium

210924

Föräldrar till vuxna söner och döttrar med omfattande funktionsnedsättningar bär ofta på en oro inför framtiden när det handlar om omsorgen om det vuxna barnet. Om det finns syskon i familjen delar de ofta föräldrarnas tankar, många gånger utan att föräldrarna vet om det. Planering för framtiden kan vara svårt och känslomässigt laddat.

Vid tre olika tillfällen i oktober och november tas tre centrala teman upp kring planering av framtiden. För mer information och anmälan se. >Planera framtiden – redan idag - Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se)


SKR bjuder in till gratis webbinarium om Psykiatrisk tvångsvård och mänskliga rättigheter

210903


Syftet är att ge en fördjupad insikt i vad tvång kan innebära, ge en bild av nuvarande initiativ, inspireras av goda exempel på pågående utvecklingsarbeten, och bjuda in regioner och brukarföreningar till ett fortsatt utvecklingsarbete. När: 6 september 2021, kl 13.00 – 14.30 (anmäl senast: 2 september ) För mer information och anmälan: >Psykiatrisk tvångsvård och mänskliga rättigheter | SKR


Tips, ny kostnadsfri app för ökad rörelseglädje!

210903

Hushållningssällskapet bakom ny spelapp för ökad rörelse | Hushållningssällskapet >hushallningssallskapet.se


Inbjudan information och dialog om sjukvårdsinsatser och egenvårdsbedömning kopplat till assistansersättning

210903

Bifogat hittar ni en inbjudan med anmälningslänk från Försäkringskassan angående egenvårdsbedömningar gällande assistans. Inbjudan vänder sig till processledare, läkare, andra yrkesgrupper som skriver eller berörs av frågan. Kanske finns det även LSS-handläggare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som är intresserade?  När 29 september via Skype.

>Inbjudan med information och anmälan (pdf) 


Nationell digital gratis konferens Nationell hälsa och vård för alla – Transkulturell hälsa

210903

Nationell konferens: Rätten till hälsa och vård för alla
När: 29 och 30 september kl. 13.00-16.30 För mer information och anmälan >magnetevent.se


 

Ny avhandling om självbestämmande i LSS-insatser

210616

Personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad och deltar i daglig verksamhet har enligt lagen rätt till självbestämmande men i praktiken är det en komplex fråga som påverkas av flera faktorer. Det visar Susanne Larsson i sin avhandling ”Självbestämmande i LSS - En villkorad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning”.

Möjligheten att utöva självbestämmande för personer med stöd beror på personalens förhållningssätt i stödrelationen men också verksamhetens organisering och hur man använder genomförandeplanen som verktyg. Susanne har i sin studie vid Ersta Sköndal Bräcke högskola fokuserat på vardagen i verksamheterna, där många beslut fattas, och vilka möjligheter personerna själva egentligen har att påverka sin vardag inom ramen för den egna LSS-insatsen.

>Länk till avhandlingen (PDF)
>Läs mer om Susanne Larssons forskning  


Inspelat Webbinarium med Attentions projekt Ung Dialog

210610

En föreläsning med Bo Hejlskov Elvén om förhållningssätt vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) med fokus på HVB coh ungdomsvård. >Läs mer och se föreläsningen på attention.se


Webbinarium: individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten - fokus på analys

210427

SKR, RSS och socialstyrelsen arrangerar 2021 en serie digitala seminarier för att stödja och inspirera verksamheter i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning. >inbjudan till seminarium två, den 6/5


Många som nekas aktivitetsbidrag hamnar hos kronofogden

210319

Många unga vuxna som nekas aktivitetsersättning från Försäkringskassan får inte jobb eller insatser hos Arbetsförmedlingen – som det är tänkt >Läs mer
>Analys om avslag om aktivitetsersättning


Dokumentation från internationella funktionshinderdagen

210216

Nu är konferensdokumentationen färdig. Ett antal filmer och alla presentationer från dagen finns att ta del av på Myndigheten för delaktighets hemsida.


Språket på jobbet

210216

Nu finns det fakta, forskning, verktyg och inspiration för dig som vill satsa på språkstöd på arbetsplatser. Webbplatsen Språket på jobbet är framtagen av föreningen Vård- och omsorgscollege med hjälp av främjandemedel från Arbetsförmedlingen.
>Läs mer  >Språket på jobbet (spraketpajobbet.se)


Hälsan spelar roll

210216

Kostnadsfritt webbinarium Region Stockholms arbete med att testa den evidensbaserade metoden Health matters i svenska förhållanden. Forskning visar att det är vanligt att personer med funktionsnedsättning har en sämre hälsa än befolkningen i övrigt.
Tid: 1 mars 14.00 - 15.00
Målgrupp: Förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner och strateger inom kommuner och regioner.
>Läs mer


Diskussion om LSS-utredningens betänkande

201026

Den 30 oktober bjuder Nka in till ett onlinemöte för att diskutera betänkandet ”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen”. Nka vill gärna ta del av andras synpunkter och tankar inför att de ska lämna ett remissvar på betänkandet utifrån ett anhörigperspektiv. >Läs mer


Digitala konferenser om Autism och Asperger

Autism- och Aspergerförbundets bjuder in till två digitala konferenser - 24 och 28 november. Öppet för alla och kostnadsfritt. >Läs mer och anmäl dig


Har man skojigt så lär man sig – Ny projektrapport om SIM LSS

201015

Socialstyrelsen anordnade under 2014–2017 på uppdrag av regeringen en högskoleutbildning för handläggare som prövar ansökningar om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Erfarenheter från utbildningssatsningen visade på behov av: erfarenhetsutbyte och reflektion med kollegor, stöd till chefer om hur ny kunskap kan förvaltas både hos de enskilda medarbetarna och i verksamheterna, mer strategisk planering av verksamhetsutveckling på lokal och regional nivå. >Läs hela rapporten


Digitalt event om teknologi och funktionsnedsättning

200915

Certec arragerar ett digitalt heldagsevent den 22 oktober om hur teknologi och design tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar. >Läs mer på certec.se


Webbsändning den 28 augusti: Framtidens socialtjänst

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. På seminariet diskuteras de viktigaste förslagen i utredningen och SKR:s, SSR:s och Visions inställning till dem.

Målgrupp: Förtroendevalda, chefer och övriga medarbetare i socialtjänsten

>Länk till sändningen och läs mer (pdf)


Tips på aktiviteter och hemmaträning

200508

Fritid och kultur för personer som bor i LSS-bostad eller arbetar på daglig verksamhet – Tips på aktiviteter utomhus eller hemma i LSS-bostaden, från fritidsutvecklarna. >Läs mer på gruppbostadfritid


Lättläst om det nya Coronaviruset

200317

Vi har samlat lättbegriplig information och bildstöd om covid-19 på en speciell sida. >Du hittar den här