FOU Logotyp

Välfärdsteknik & digitalisering

För att Region Sörmland ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter, utveckling av metoder och arbetssätt erbjuder FOUiS olika former av arenor för möten mellan verksamheter. Syftet är att stimulera kunskapsutbyte, kunskapsspridning och kunskapsanvändning inom aktuella och relevanta forsknings- och utvecklingsområden.

Området välfärdsteknik på FoUiS har utökats med en nod för välfärdsteknik under 2018. Några grundpelare i noden är att välfärdsteknik ska vara; kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig.

FoUiS verkar även för kunskapsutveckling inom hälsofrämjande och förebyggande arbete för en god och jämlik hälsa i länet. FoUiS stödjer kunskapsutveckling som bidrar till hälsofrämjande insatser bland annat inom området fallprevention kopplat till digitalisering.

Nod för välfärdsteknik

Ett projekt med en nod för välfärdsteknik startade 2019 på FoU i Sörmland. Noden är ett resultat av en inventering som genomfördes höst 2017-vår 2018. Noden avslutades 2022. >Läs rapporten


Sammanfattning av inventeringen:

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård gav i uppdrag till Hjälpmedelscentralen och FoU i Sörmland 2017 att utföra en översyn i länet för att bedöma hur arbetet kring välfärdsteknik skulle kunna utvecklas i länet. Den övergripande målsättningen var att ny teknik ska nå invånare i länet på ett snabbt och effektivt sätt.

Intervjuer med övergripande chefer i samtliga kommuner och i landstinget i Sörmland visade att det finns en stark önskan att arbeta gemensamt med frågan. Det som efterfrågas framförallt var en tydlig ledning och struktur, kunskap om välfärdsteknik samt samverkan både i och utanför länet. Inventeringen visar att det finns goda förutsättningar för samverkan kring välfärdsteknik i länet.

Projektdetaljer

Projekttyp: Utvecklingsprojekt

Projektperiod: 2017 - pågår

Partners: Hjälpmedelscentralen och kommuner i Sörmland

Kontaktpersoner:

Anna Åkerberg, anna.akerberg@fou.sormland.se , tel 073-950 82 92

Karl Schultz
Karl.Schultz@fou.sormland.se
Tel: 070-622 24 46