FOU Logotyp

Basal utredning

Basala utredningen utförs inom primärvården utifrån ett multiprofessionellt, teambaserat arbetssätt. Anhörigas medverkan i utredningen ska eftersträvas. Primärvården ansvarar för utredning av personer som bor i ordinärt- och särskilt boende.

Nationella riktlinjer för vård- och omsorg vid demenssjukdom (2017) rekommenderar fem områden för innehåll i en basal demensutredning.

>Fördjupning, Basal minnesutredning i primärvården

Strukturerad egenanamnes

I ett inledande samtal diskuteras patientens sjukdomshistoria, sociala bakgrund och hereditet för demenssjukdom. Alkoholvanor och användande av tobak och droger kartläggs också.

Bedömning av fysiskt och psykiskt funktionstillstånd

Somatiskt status med neurologiskt och kardiovaskulärt fokus genomförs. Laborationsprover kan spåra eller utesluta andra orsaker till patientens problem. Läkemedelsgenomgång genomförs och radiologi, i första hand datortomografi, görs för att upptäcka andra möjliga orsaker till patientens symtom eller kunna ställa rätt typ av diagnos. 

Kognitiv bedömning

Som en del i utredningen genomförs kognitiva tester vilka mäter rums- och tidsorientering, uppmärksamhet, minne, språk och visospatial förmåga samt förmåga att utföra viljemässiga rörelser och handlingar. De tester som ska ingå är MMSE-SR (Minimental State Examination – Svensk revidering) och Klocktestet. Dessa tester kompletteras vid behov med MoCA (the Montreal Cognitive Assessment), som är ett snabbt screening-instrument för lätt kognitiv funktionsnedsättning.
>Länk MMSR-SR (MMT) 
>Länk MoCa
>Länk Klocktest
>Mer om kognitiv bedömning

Bedömningsinstrumentet RUDAS kan användas istället för ovan nämnda instrument, i utredning vid misstänkt demenssjukdom, om patienten har ett annat modersmål än svenska, annan kulturell bakgrund eller låg utbildningsnivå.
>Länk RUDAS-S

Strukturerad intervju med anhöriga

Nära anhörigs uppgifter om patientens situation spelar en viktig roll vid utredningen. De bidrar med värdefull information om patienten som gör att en korrekt diagnos kan ställas. Förslag på intervjumaterial:
>Anhörigingervju 
>Neurokognitiv symptomenkät formulär 
>Neurokognitiv symptomenkät information

Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga

I utredningen ingår att bedöma vilka funktionsnedsättningar som den kognitiva nedsättningen medför i aktivitetsförmåga och i det dagliga livet. Funktionsbedömning genomförs av arbetsterapeut och omfattar en strukturerad bedömning i hemmiljö med ADL-taxonomin.
>ADL-taxonomin
>Kognitiv checklista ADL-förmåga

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@regionsormland.se
Mobil: 076–781 03 53