FOU Logotyp

Nära vård

Samverkan kring äldre i Sörmland kommer under de närmaste åren att inriktas på omställningen till nära vård. Nära vård är ett annat sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. FoUiS deltar i denna samverkan genom vårt uppdrag i länsstyrgruppen och i de beredningsgrupper som finns inom samverkansorganisationen.


    Sveriges Kommuner och Regioners målbild för en god och nära vård:
    • utgår från individuella förutsättningar och behov
    • bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv
    • bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i  
     gemensamt ansvarstagande och tillit.

En omställning till nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, genom en förflyttning i sättet att arbeta. Patienten/brukaren blir en aktiv medskapare av sin egen vård och inriktningen kommer att vara mer proaktiv och hälsofrämjande. Dessutom finns ambitionen att vården ska vara sammanhängande utan glapp mellan olika huvudmän och bygga på relationen till personen och dennes hälsotillstånd och vad som är viktigt för hen.

En av framgångsfaktorerna som identifierats för att lyckas med omställningen till nära vård är samverkan mellan kommuner och regioner. En annan framgångsfaktor är användning av ny teknik för att utveckla arbetssätten i hälso- och sjukvård och omsorg. FoUiS bidrar i samverkan och implementering samt utvärdering av arbetssätten med ny teknik genom bland annat noden för välfärdsteknik. Inom FoUiS finns också fyra samverkansråd som berör frågor som är angelägna för äldres hälsa och nära vård. Råden för nutrition, fallprevention, palliativ vård och demenssjukdomar. Ett annat FoU-bidrag till egenvården är utvecklingen av  Otago Classic som är en app för mobiltelefon med ett hemträningsprogram för äldre i syfte att förebygga fallolyckor.