FOU Logotyp

Metodutbildningar

FoUiS arrangerar metodutbildningar inom området missbruk och beroende efter behovsinventering i länets kommuner, se årshjul 2020. I nuläget pågår arbete och planering för framtiden, men ingenting är beslutat än.

HAP – Haschavvänjningsprogrammet, är en psykoedukativ utbildning indelad i en medicinsk, en psykologisk och en social fas. Metoden har inslag av återfallsprevention och kognitiva tekniker, och använder motiverande samtal som samtalsmetodik.

MI - Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

ÅP – Återfallsprevention, är en effektiv insats i form av kurs för klienter/patienter oavsett missbruksmedel. Tyngdpunkten ligger på att rätta till färdighetsbrister och förbättra en persons förmåga att hantera högrisksituationer, som vanligen föregår återfall.

ASI - Addiction Severity Index, är en standardiserad metod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem. ASI är en halvstrukturerad personlig intervju och ett hjälpmedel för att dokumentera och systematisera uppgifter av relevans för utredning och uppföljning av klienter med alkohol och narkotikarelaterade problem.

Årshjul utbildningar 2020

>Ladda ned årshjulet

MI-utbildning genomförd

Den 17/6 2019 avslutades MI-Grundutbildning med Steve Wicks som denna gång arrangerades i Eskilstuna på Elite Hotell.

Deltagare var personal från 7 av länets kommuner samt från regionen. Totalt 34 personer deltog under utbildningens 3 dagar.