FOU Logotyp

Moderator och föreläsare

Moderator - Cecilia Grefve

Cecilia Grefve; Foto Sorer

Cecilia har arbetat inom socialtjänstens alla delar under ett trettiotal år. De senaste åren som socialchef respektive socialdirektör för sammanhållna socialtjänster. Från 2014 till 2017 har Cecilia arbetat som Regeringens nationella samordnare för den sociala barn-och ungdomsvården. I december 2017 lämnades rapporten Barnets och ungdomens reform - förslag för en hållbar framtid. Idag arbetar Cecilia på JP infonet som ledarskaps och organisationsutvecklare.


Bodil Jönsson

Bodil är författare och professor emerita i rehabiliteringsteknik vid Lunds Universitet

Bodil Jönsson, foto Håkan E Bengtsson

Välfärden, delaktigheten och tiden

Synen på både välfärd och delaktighet förändras med tiden och tidsandan, inte bara genom förskjutningar i det mellanmänskliga klimatet utan också genom förändringar i de teknologiska förutsättningarna. Att vi idag slipper bära ved och vatten och kan låta tvättmaskinen klara ett annars tungt arbete är exempel på sådant som vi fått genom våra förfäders insatser: en generell välfärdsteknologi som är bra för alla men viktigast för dem som bäst behöver den (och skulle haft störst svårigheter att klara sig utan den). På motsvarande sätt kommer förverkligandena av vår tids synsätt att påverka framtidens välfärds- och delaktighetsutveckling främst genom sina utformningar. Föreläsningen har sin tyngdpunkt på vilka effekter samtidens strävande efter en universell utformning (universal design) kan tänkas få genom att främja ett mångfaldstänkande och bryta upp det diskriminerande.

www.bodiljonsson.se


Malin Ekman Aldén

Generaldirektör Myndigheten för delaktighet, MFD

Malin Ekman Andén

Digitalisering – en möjlighet till ökat självbestämmande och delaktighet

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Myndigheten har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället och följer, stödjer och kommunicerar utvecklingen inom området.

www.mfd.se


Nils Stenström, Jenny Nybom och Eva Britt Lönnback Yilma

Socialstyrelsen

Kan praktiknära forskning leda till ökad nationell evidens och lokal kompetensutveckling i verksamheter?

- samarbete mellan FoU miljöer och Socialstyrelsen

Kunskapen om socialtjänstens praktik kring vilka socialtjänsten möter, om brukarnas situation förändras och brukarnas erfarenheter av insatserna behöver öka. Mycket information framför allt om målgrupper finns redan i verksamheter men kan användas mer. För att ta reda på om brukares situation och erfarenheter har Socialstyrelsen ett stöd – Systematisk Uppföljning- att använda. FoU-miljöer har närhet till praktiken och vana av att använda ett forskande öga i insamlad data och kunskap om aktuell forskning. På detta seminarium vill vi öppna för ett samtal om hur vi kan samarbeta så att 1+1=3.

www.socialstyrelsen.se


Jonas Helgesson

Komiker, författare, skribent och ståuppare

Jonas Helgesson, foto Studio 6

Ett CP-bra liv

Föreläsning om funktionsnedsättning, fördomar och mångfald. Jonas menar att vi lever i ett samhälle där vi gärna delar in varandra i fack efter etnicitet, samhällsklass, funktionalitet etc. Jonas tar utgångspunkt i sin egen cp-skada, hur han ständigt brottas både med sig själv och andras föreställningar om honom. Han utmanar oss hur man kan möta alla människor med respekt och se det positiva med olikheter.

www.jonashelgesson.se