FOU Logotyp

Hur ser Liv & hälsa ut för sörmlänningarna?

Liv & hälsa är en urvalsundersökning som skickas ut i enkätform. Under 2022 skickades enkäten till drygt 78 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 år eller äldre i Uppsala, Sörmland, Värmland, Västmanland och Örebro län. Sammanlagt svarade 35 169 personer (cirka 45 %). Undersökningen ger kunskap om den vuxna befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I denna sammanfattning tar vi bland annat upp ensamhet, övervikt, fysisk aktivitet och kostvanor.

En man och en kvinna i 65-årsåldern lagar mat av färska grönsaker, bild från Adobe Stock

Hälsan i Sörmland 2022

För Sörmland svarade cirka 43 procent av de 14 580 personer som fick enkäten. Svaren från dem visar att hälsan i befolkningen i Sörmland skattas högt men varierar beroende på bakgrund och livsvillkor.

Ungefär sju av tio sörmlänningar över 18 år skattar sin hälsa som bra eller mycket bra, men hälsan varierar beroende på bakgrund och livsvillkor. Kvinnor uppskattar i lägre utsträckning än män att de har bra eller mycket bra hälsa, 63 respektive 70 procent.

Figur 1. Andel (%) 18 år och äldre som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra

Stapeldiagram; 63% av kvinnorna och 70% av mälnnen

God hälsa är också vanligare bland personer med eftergymnasial utbildning (74%) eller med hög disponibel inkomst (74%). Andra faktorer som har ett samband med en god hälsa är positiva relationer, att ha någon att dela sina innersta känslor med, att ha personer i sin omgivning som kan hjälpa till vid händelse av praktiska problem eller sjukdom samt att känna tillit till andra människor. (Länk: läs om risk- och skyddsfaktorer i bloggen).

Ensamhet

Ensamhet kan vara frivillig eller ofrivillig. Ofrivillig ensamhet kan vara svår att bära och vara besvärande för individen. I undersökningen svarar 25 procent av kvinnorna att de besväras av ensamhet jämfört med 19 procent av männen. Yngre personer i åldern 18–29 år och kvinnor 85 år eller äldre, besväras av ensamhet och i högst utsträckning. Resultaten från Liv & hälsa 2022 visar att andelen som besväras av ensamhet och isolering i lägre utsträckning uppger att de mår bra, jämfört med dem som uppger att de inte besväras av ensamhet och isolering.

Figur 2. Andel (%) 18 år och äldre som besväras av ensamhet och isolering

Stapeldiagram som visar upplevd ensamhet  i procent i olika åldersgrupper.

Övervikt och Fetma

Övervikt och fetma fortsätter att öka. Andelen som har fetma (obesitas) är 21 procent och totalt sett är det ungefär lika vanligt förekommande bland kvinnor och män. Andel som har fetma är högst bland personer i åldern 50–69 år, där var fjärde person har fetma.

Figur 3. Andel (%) 18 år och äldre med övervikt eller fetma (obesitas)

Stapeldiagram över övervikt och obesitas för olika grupper

*25 år och äldre, **20–64 år

Fysisk aktivitet

Vi mår bra psykiskt av fysisk aktivitet och det minskar även risken för flera av våra vanligaste välfärdssjukdomar (hjärt-och kärlsjukdomar, vissa typer av cancer, typ 2-diabetes och benskörhet). Den nationella rekommendationen för fysisk träning och vardagsaktiviteter som ökar puls och andning är för vuxna minst 150 minuter per vecka.   

Enkätsvaren visar att två av tre vuxna når upp till rekommendationen för fysisk aktivitet. Ju yngre åldersgrupp, desto fler rör sig enligt rekommendationen. I den allra äldsta gruppen, 85 år eller äldre, är det bara en tredjedel av männen och en fjärdedel av kvinnorna som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka.

Figur 4. Andel (%) 18 år och äldre som får tillräcklig fysisk aktivitet (150 aktivitetsminuter/vecka)

Stapeldiagram över hur många procent som uppnår 150 min fys aktivitet/vecka, totalt, män och kvinnor alla tabeller visar 63 procent

Stillasittande

Längre stunder av stillasittande, oberoende av övrig fysisk aktivitet, innebär också hälsorisker. Långvarigt stillasittande ökar risken för typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt att dö i förtid

Det är vanligast i de yngre åldersgrupperna att sitta stilla mer än 10 timmar per dygn. Tiden minskar med stigande ålder förutom i åldersgruppen 85 år och äldre där stillasittandet ökar.  Det är ingen större skillnad mellan män och kvinnor, men däremot en skillnad när det gäller utbildningsnivå. 20 procent av de svarande med eftergymnasial utbildning sitter tio timmar eller mer jämfört med 13 procent av dem med förgymnasial utbildning.

Figur 5. Andel 18 år och äldre som sitter 10 timmar eller mer under ett normalt dygn (personer med funktionsnedsättning undantagna)

Stapeldiagram procent Totalt 16, kvinnor 15 och män 18 som sitter tio timmar per dag eller mer.

Matvanor: grönsaker och rotfrukter

Frukt och grönt innehåller fibrer, vitaminer och mineraler som behövs för att kroppens system

ska fungera. Att äta mycket grönsaker är bra för hälsan och minskar bland annat risken för fetma, hjärt- och kärlsjukdom samt vissa typer av cancer. En rekommendation är att äta minst 500 gram frukt och grönt per dag.

Enligt enkätsvaren äter ungefär två tredjedelar av de vuxna i Sörmland grönsaker eller rotfrukter minst en gång per dag. I den yngsta åldersgruppen är det färre som äter grönsaker varje dag.

Figur 6. Andel 18 år och äldre som äter grönsaker eller rotfrukter minst en gång per dag

Stapeldiagram i procent som äter grönsaker varje dag; totalt 66, kvinnor 72, män 60

 För att läsa mer om Liv & hälsa eller för att ta del av rapporten Liv & hälsa, klicka på länken Liv & hälsa (Utveckla Sörmland, ny webbplats). På webbplatsen hittar du även några faktablad med resultat för Sörmland.