Utbildning i systematisk uppföljning

Under våren har FoU i Sörmland och Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan erbjudit kommunerna i länet en utbildning i systematisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen har vänt sig till hela socialtjänstens område.

Den 12 juni avslutades utbildningen och alla deltagare redovisade den verksamhetsuppföljning de genomfört under utbildningsperioden.

SU 12 Juni

Exempel på uppföljningar på hemmaplan

Några av deltagarna från Nyköpings kommun hade valt att undersöka skolbakgrund hos barn och unga mellan 16 och 20 år som är placerade utanför det egna hemmet.

Deltagarna från Oxelösund hade följt upp en insats som benämns Drivhuset. Drivhuset startade i oktober förra året och bygger samverkan mellan fyra olika myndigheter med mål att underlätta för individer att nå egen försörjning.

Andra exempel på vad deltagarna hade valt att följa upp var:

- uppföljning av uteblivna besök, våldsutsatta kvinnor (Katrineholm)
- individer som har försörjningsstöd och som samtidigt har behov av samordnad rehabilitering (Katrineholm)
- erbjudande av aktiviteter i särskilt boende för äldre och LSS-boende (Nyköping)
- följa upp viss insats som utökat stöd till egen försörjning (Flen)
- kartlägga nyaktualiserade ärenden inom den sociala barn- och ungdomsvården (Vingåker)
- barnperspektivet i utredningar (Strängnäs)

Många av deltagarna tog upp värdet av att lyfta blicken från individnivå till gruppnivå, att det annars är svårt att verkligen veta vilka insatser som ger ett önskat resultat och hur man ska utveckla sin verksamhet så att den ger bästa möjliga stöd för de som får insatser.

Under avslutningsdagen fick alla deltagare också möjlighet att efter en genomgång av olika system för verksamhetsuppföljning praktiskt arbeta i dessa, antingen med sina egna uppgifter eller med övningsexempel.

Vad gav verksamhetsuppföljningen för resultat?

Hur ser skolbakgrunden ut för placerade barn och unga i Nyköping, och vad sa uppföljningen i Oxelösund om insatsen Drivhuset?

Jo, av de 110 barn och unga som ingick i Nyköpings undersökning var det vanligast att man hade en grundskolebakgrund på mellan 6 och 9 år. 40 procent av de placerade går på ett gymnasieförberedande program och 15 procent går på ett nationellt gymnasieprogram. Nu ska resultaten analyseras vidare. Målet är förstås att en högre andel placerade barn och unga ska klara sin skolgång, eftersom det är väl beforskat att en lyckad skolgång är en skyddsfaktor för en individ som har vuxit upp i samhällsvård. 

Oxelösunds verksamhetsuppföljning visade att 5 av de 15 individer som hittills har avslutat insatsen Drivhuset har fått ett arbete och tre studerar på heltid.