Utbildning av familjehemsutbildare

Forskning och Utveckling i Sörmland har nyligen genomfört en utbildning för familjehemssekreterare som i sin tur ska utbilda blivande familjehem för sina uppdrag att ta emot ett barn i familjen.

Adobestock 19530465

 

Utbildningen omfattar tre dagar och genomförs i enlighet med utbildningsmaterialet Ett hem att växa i som var en del av Socialstyrelsens och regeringens satsning ”Trygg och säker vård i familjehem och på hem för vård eller boende”.

1–2 och 13 juni samlades 23 familjehemssekreterare i Eskilstuna för att utbilda sig till utbildare av jour- och familjehem. Tio av deltagarna arbetar i någon av Sörmlands kommuner, medan övriga deltagare kom från kommuner utanför vårt eget län. Utbildningsmaterialet bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning och erfarenheter från socialtjänst och familjehem om vad familjehem behöver för att klara sitt uppdrag. Barns egna erfarenheter har också tagits tillvara på i utbildningsmaterialet.

Familkjehem 2172
Nu är ytterligare tio familjehemssekreterare i länet redo för att utbilda jour- och familjehem åt kommunerna.

Sedan den 1 januari 2013 är kommunerna skyldiga att erbjuda familjehem den utbildning de behöver. Det finns ett återkommande behov i kommunerna att utbilda nya familjehemsutbildare, men ingen ansvarig nationell aktör för uppgiften. För närvarande genomförs utbildningar av familjehemsutbildare i samverkan mellan länen och de regionala utvecklingsledarna försocial barn- och ungdomsvård. Ansvariga för utbildningen i Eskilstuna var Cecilia Moore, utvecklingsledare FoU i Sörmland, och Ulla Omberg, fd. familjehemssekreterare i Eskilstuna kommun och nationell utbildare åt Socialstyrelsen 2013–14.  

Vill du veta mer?

Cecilia Moore
Utvecklingsledare
016-541 40 39