Handlingsplan 2015-2016 för bättre vård och omsorg för äldre i Sörmland.

I sin handlingsplan för 2015-2016 kommer Nämnden för samverkan inom socialtjänst och vård att fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla ett systematiskt förbättringsarbete som bygger på evidensbaserad praktik inom följande områden:

  • Sammanhållen vård
  • Preventivt arbetssätt
  • God vård vid demenssjukdom
  • God läkemedelsbehandling
  • God vård i livets slut
  • Rehabilitering
  • Hemsjukvård

>>Länk till handlingsplanen 

Arbetet med att säkra kvaliteten inom de prioriterade områdena kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Genom att arbeta systematiskt med återkoppling av resultat från registren blir kvalitetsarbetet en del av kulturen inom vård och omsorg.

Syfte

Det systematiska förbättringsarbetet syftar till att, med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting.

Mål
Sett ur den enskildes perspektiv är målsättningen: Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till god vård och omsorg.