Länsseminarium Nationella riktlinjer – vård och omsorg vid demenssjukdom

Den 9 mars samlades drygt 100 personer från länets kommuner och landsting på Safiren i Katrineholm, för att ta del av de reviderade riktlinjerna vård och omsorg vid demenssjukdom samt Socialstyrelsens strategi vid demenssjukdom. 

Publik O Forelasare 0876

Fem representanter från Socialstyrelsen var på plats och berättade om de förändringar som gjorts i de nationella riktlinjerna. Ett antal åtgärder har tagits bort pga att de återfinns i riktlinjer för andra diagnoser eller för att de nu saknar evidens. Flera åtgärder har uppgraderats till högre prioritet än tidigare.

Det vi aldrig får glömma

Wilhelmina Hoffman verksamhetschef för Svenskt Demenscentrum var moderator och lotsade oss på ett kunnigt och engagerat sätt genom dagen. Hon höll också en inspirerande föreläsning om det som vi aldrig får glömma: Vikten av att personer med demenssjukdom inte blir tvingade till något utan blir bemötta med kunskap och respekt som de personer de fortfarande är.

Publikdiskussion

Exempel från länet

Eftermiddagen ägnades åt olika exempel ifrån länet. Anna Andersson, Silviasjuksköterska från Oxelösund, berättade om kommunens arbete med Nollvision när det gäller skydds- och begränsningsåtgärder. Katarina Söhr, Silviasjuksköterska i Eskilstuna kommun, visade bilder från ett boende i kommunen. De har på ett framgångsrikt sätt arbetat med att skapa en inkluderande miljö, vilket har lett till en miljö som skapar lugn och trygghet hos de boende.

Star Upp

Kvalitetsregister en guldgruva av data

Två kvalitetsregister, BPSD och SveDem, var på plats och berättade om Sörmlands resultat. Sörmland ligger bra till i jämförelse med hela riket.  Budskapet var att verksamheterna har en guldgruva av data att ösa ur hos de olika registren. Här kan de följa vilka områden som de är bra på och vilka som kan behöva förbättras. Hur är det med andelen bemötandeplaner i länet? Hur ofta löser vi oroliga personers behov genom skydds- och begränsningsåtgärder? Vilken betydelse har personernas levnadsberättelser för vår möjlighet att bemöta med kunskap och respekt?

Tabell 0878

Diskussion om vård utifrån behov

Sista delen av dagen fick deltagarna ägna åt att diskutera med varandra i grupper kring temat: Hur kan personer med demenssjukdom erbjudas vård och omsorg utifrån sina behov? Resultatet från diskussionerna kommer att sammanställas och skickas ut till deltagarna.

Trycksaker